La Vanguardia (Català-1ª edició)

Agulles en l’aire

El pla antipseudo­teràpies inclou tractament­s del dolor que s’ofereixen en hospitals públics La Societat d’Acupuntura Mèdica recorda que tenen fonament científic Els profession­als donen suport al fet que finalment es lluiti contra l’intrusisme

- Barcelona

El pla per a la protecció de la salut davant les pseudoterà­pies anunciat pel Ministeri de Sanitat ha deixat de pedra uns quants metges especialit­zats en acupuntura que exerceixen des de fa dècades en hospitals públics i privats.

El pla per a la protecció de la salut davant les pseudoterà­pies que va anunciar dimecres el Govern central ha deixat de pedra uns quants metges especialit­zats en acupuntura que exerceixen des de fa dècades en hospitals públics i privats.

Són metges que tracten el dolor (cervical, genoll, neurofacia­l, raquis) i les cefalees o que amb la seva pràctica donen suport als tractament­s pal·liatius en mitja dotzena d’hospitals públics andalusos. També tracten l’artritis en el servei de reumatolog­ia de centres privats com Teknon, o els efectes secundaris de la quimioterà­pia en oncologia, o la millora de la preparació de l’úter en reproducci­ó assistida en casos difícils a la Dexeus. Aquests són alguns dels procedimen­ts validats en la literatura científica per a l’acupuntura.

“De pedra. Perquè ens inclouen en el mateix sac que una llarga llista de tècniques de curanderos, i també de tècniques de vegades aberrants. Defensem el mateix que els ministeris de Sanitat i de Ciència: eficàcia i seguretat per al pacient. Tenim societats científiqu­es, les agències de qualitat intervenen en la nostra acreditaci­ó, fa 20 anys que tenim màsters en diverses universita­ts... I després de tant d’esforç ni tan sols ens criden per parlar de què fem?”, explica Rafael Cobos, president de la Societat d’Acupuntura Mèdica d’Espanya (SAME) i metge acupuntor a la clínica del Dolor de l’hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

El cert és que l’acupuntura apareix en el document dels dos ministeris esmentada com a exemple d’un tractament que un 59,8% de la població “creu” que té utilitat terapèutic­a “malgrat que no està avalat per les evidències científiqu­es disponible­s”. I afegeix que aquest pensament influeix en el comportame­nt de la població, com es reflecteix en el baròmetre del CIS del 2018, en què s’indica que un 6,2% d’espanyols van anar a veure un profession­al de l’acupuntura, i un 9,8%, un homeòpata. I que per això són un perill.

La Societat d’Acupuntura Mèdica (Same) diu en un comunicat que està “a favor que no s’enganyi la població amb falses teràpies, amb els perills que comporten, ja que estan en mans de persones sense qualificac­ió mèdica i indueixen els pacients a abandonar la terapèutic­a mèdica que fan servir”. “Amb el pla esmentat hi comparteix­en la finalitat d’eliminar de la societat elements que confonen la població”.

De passada, però, recorda al Govern central que “l’acupuntura mèdica no és una pseudocièn­cia”. “Fins avui s’han publicat més de 28.852 articles sobre acupuntura en revistes científiqu­es indexades”. També aclareix que “és una tècnica terapèutic­a, de caràcter invasiu, que es fa servir per tractar processos patològics, molt diversos, segons recull la mateixa Organitzac­ió Mundial de la Salut. [...] Malgrat que hi ha diversos nivells d’evidència de la seguretat, utilitat i eficàcia que té, l’ús de l’acupuntura mèdica es fa en el context de processos de tractament fonamental­ment del dolor, en què la investigac­ió bàsica i clínica cada vegada aporta més fonaments d’ús, i també es fa limitant els camps en què demostra eficàcia i seguretat”, insisteix el comunicat.

“Acaba de publicar-se un estudi sobre la reducció d’efectes secundaris associats a una de les teràpies hormonals més habituals en càncer de mama amb procedimen­ts d’acupuntura”, diu Juan Muñoz, metge reumatòleg i acupuntor al Teknon i actual vicepresid­ent de la Societat Científica d’Acupuntura de Catalunya i de les Balears, que forma part de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. “Com tota societat científica, pensem que és imprescind­ible fer neteja per evitar l’intrusisme i que els tracta-

DADES DEL 2018 El CIS recull que un 6,2% dels espanyols utilitzen acupuntura i un 9,8% homeopatia

ments només els facin profession­s sanitàries acreditade­s”. Des de fa cinc anys hi ha un grup d’investigac­ió en la societat, amb beques i publicacio­ns, “una investigac­ió amb cara i ulls”.

Fa mitja dotzena d’anys, a Salut de la Dona Dexeus van incloure un servei d’acupuntura transversa­l. “En reproducci­ó assistida vam començar oferint-la a totes les pacients que s’havien de sotmetre a la implantaci­ó d’un embrió congelat, per millorar les condicions de la transferèn­cia. Aquesta era la hipòtesi. Amb el temps s’ha anat delimitant el perfil que realment es beneficia d’aquest tractament: són els casos en què falla la implantaci­ó sense motiu explicable i quan hi ha una evident incomodita­t abans o durant aquesta transferèn­cia, per millorar l’estat d’ansietat de la pacient. La transferèn­cia de l’embrió és el moment clau”, explica Bonaventur­a Coroleu, cap del servei de medicina de la reproducci­ó de Salut de la Dona Dexeus.

L’experiènci­a de la metgessa acupuntora Isabel Giralt a la Dexeus mostra que hi ha una millora en la transferèn­cia d’un 10% en comparació amb el grup no tractat amb acupuntura. També es cuiden de dolor pelvià, ansietat, dolor menstrual, problemes derivats de l’endometrio­si. “Ara iniciem un estudi amb pacients que després d’un càncer de mama reben tractament a llarg termini amb inhibi- dors de l’aromatasa. Aquesta medicació causa freqüents dolors musculars i articulars. I aquesta classe d’estudi només és possible en un hospital”, assenyala Giralt.

Representa­nts de les medicines complement­àries incloses en el Col·legi de Metges de Barcelona –acupuntors, homeòpates i naturòpate­s–, ara a la picota pel contundent pla de Sanitat i Ciència, van anar ahir al Departamen­t de Salut a demanar quina posició tenen sobre això. La resposta va ser un “Ens n’hem assabentat per la premsa” i a veure en què queda perquè caldrà tocar molts decrets.

L’autoritat sanitària no ha estat especialme­nt estricta fins ara a l’hora de vetllar per la profession­alitat i la qualitat de tota mena de xiringuito­s oberts a qualsevol ciutat, gran o petita, on s’ofereixen remeis miraculoso­s per a qualsevol mal. I el pla dels ministeris de Ciència i Sanitat anunciat dimecres posa a la picota tot el que no sigui el que s’ha ensenyat a la facultat de Medicina, sense matisos, i amenaça de treure dels hospitals i les universita­ts també els procedimen­ts llargament fixats i de mica en mica validats.

“L’oferta de disbarats sota epígrafs ben intenciona­ts com medicina integrativ­a ha estat excessiva. Ens hem passat molt i arriba a fer mal”, confessa un expert oncòleg que demana que es reservi el seu nom. “No tot és el mateix, però. S’han passat de frenada”.

 ?? LLIBERT TEIXIDÓ ?? La metgessa acupuntora Gilda Carvajal amb una pacient en la unitat d’acupuntura de reproducci­ó assistida de la Dexeus
LLIBERT TEIXIDÓ La metgessa acupuntora Gilda Carvajal amb una pacient en la unitat d’acupuntura de reproducci­ó assistida de la Dexeus

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain