La ban­ca pro­ve­eix 8.410 mi­li­ons per li­ti­gis

El prin­ci­pal pro­ble­ma és la mala pra­xi en les hi­po­te­ques

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - ECONOMIA - CONCHI LAFRAYA

El Banc d’Es­pa­nya va aler­tar ahir que les en­ti­tats fi­nan­ce­res han pro­ve­ït 8.410 mi­li­ons per li­ti­gis a Es­pa­nya en­tre el 2014 i el 2017, so­bre­tot per pro­ble­mes en la lle­tra pe­ti­ta de les hi­po­te­ques, un dels seus prin­ci­pals mal­de­caps du­rant els úl­tims anys. Fins al ge­ner d’aquest any, han ha­gut de tor­nar 2.200 mi­li­ons als seus cli­ents per ju­di­cis per­duts a cau­sa de les clàu­su­les ter­ra.

I en la rec­ta fi­nal d’any, es­tà pre­vist que el Tri­bu­nal de Jus­tí­cia de la Unió Eu­ro­pea dic­ta­mi­ni so­bre la uti­lit­za­ció de l’ín­dex de re­fe­rèn­cia dels crè­dits hi­po­te­ca­ris (IRPH), un ín­dex hi­po­te­ca­ri al­ter­na­tiu a l’Eu­ri­bor uti­lit­zat per la ban­ca es­pa­nyo­la i au­to­rit­zat pel Banc d’Es­pa­nya, el que pot pro­vo­car una allau de de­man­des ju­di­ci­als con­tra els bancs es­pa­nyols. Bancs d’in­ver­sió com Gold­man Sachs quan­ti­fi­quen que el forat per a la ban­ca es­pa­nyo­la po­dria os­cil·lar en­tre 7.000 i 40.000 mi­li­ons d’eu­ros.

En­ca­ra que no és vin­cu­lant, el pro­per 24 de juny l’ad­vo­cat ge­ne­ral del Tri­bu­nal de Lu­xem­burg fa­rà pu­bli­ques les se­ves con­clu­si­ons so­bre si els crè­dits per a la com­pra d’ha­bi­tat­ge vin­cu­lats a l’IRPH es van co­mer­ci­a­lit­zar amb to­tal trans­pa­rèn­cia, com va sen­ten­ci­ar el 2017 el Tri­bu­nal Su­prem a Es­pa­nya. No es des­car­ta que el tri­bu­nal lu­xem­bur­guès eme­ti una de­ci­sió con­trà­ria a l’Alt Tri­bu­nal es­pa­nyol, com ja va suc­ceir amb les clàu­su­les ter­ra.

Aques­ta re­a­li­tat ha pro­vo­cat que les en­ti­tats fi­nan­ce­res ha­gin re­a­lit­zat do­ta­ci­ons per si s’emet

El su­per­vi­sor ins­ta a cre­ar un in­di­ca­dor ho­mo­ge­ni que me­su­ri els preus del mer­cat de llo­guer

una sen­tèn­cia en con­tra seu.

Fonts del su­per­vi­sor, que di­ri­geix Pa­blo Hernán­dez de Cos, as­se­gu­ren que en aquests mo­ments és im­pos­si­ble cal­cu­lar l’im­pac­te que su­po­sa­ria per­què es des­co­neix la sen­tèn­cia de­fi­ni­ti­va, però afe­gei­xen que aque­lla ex­po­si­ció a ser pre­sent en els tri­bu­nals com­por­ta tam­bé “ris­cos re­pu­ta­ci­o­nals” per al sec­tor, com re­cull l’in­for­me d’es­ta­bi­li­tat fi­nan­ce­ra.

Es­pa­nya s’ha con­ver­tit en el ter­cer pa­ís en­tre els grans de la Unió Eu­ro­pea que més do­ta­ci­ons ha fet per li­ti­gis en aquests tres anys, si­tu­ant-se no­més per da­vant el Reg­ne Unit, amb 30.000 mi­li­ons, i Ale­ma­nya, amb 10.000 mi­li­ons en pro­vi­si­ons.

L’es­men­tat in­for­me re­cull que “en els úl­tims me­sos els ris­cos per a l’es­ta­bi­li­tat del sis­te­ma fi­nan­cer es­pa­nyol han aug­men­tat”. I en­tre les aver­si­ons es­pe­cí­fi­ques del sec­tor ci­ta que exis­teix “un risc le­gal de­ri­vat del po­ten­ci­al in­cre­ment de de­man­des ju­di­ci­als”.

Aquest in­for­me re­cull que el crè­dit al con­sum s’ha desac­ce­le­rat, mal­grat que creix a rit­mes del 14,8%, quan fa un any ho fe­ia al 25%. Els mo­tius? Són car­te­res que acu­mu­len al­tes xi­fres de mo­ro­si­tat, i els bancs s’han fet una mi­ca més se­lec­tius en la con­ces­sió dels prés­tecs.

Fi­nal­ment, l’in­for­me ana­lit­za el sec­tor im­mo­bi­li­a­ri i con­si­de­ra con­ve­ni­ent la cre­a­ció d’un in­di­ca­dor ho­mo­ge­ni que me­su­ri l’evo­lu­ció dels preus del mer­cat de llo­guer, un seg­ment que creix per l’al­ta de­man­da en­tre els jo­ves.

DANI DUCH

El Banc d’Es­pa­nya aler­ta de l’in­cre­ment de ju­di­cis con­tra la ban­ca per males pràc­ti­ques

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.