La me­trò­po­li dels 5 mi­li­ons

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - VIURE - Ori­ol Es­te­la Bar­net Co­or­di­na­dor Pla Es­tra­tè­gic Me­tro­po­li­tà de Bar­ce­lo­na

El 7 d’oc­tu­bre se ce­le­bra­va el dia mun­di­al Me­tro­po­li­tà, pro­mo­gut per l’as­so­ci­a­ció Me­tro­po­lis, que agru­pa les 138 prin­ci­pals ciu­tats del món. El Pla Es­tra­tè­gic Me­tro­po­li­tà de Bar­ce­lo­na, que des del 1988 im­pul­sa la col·la­bo­ra­ció en­tre ac­tors pú­blics i pri­vats per pen­sar la Bar­ce­lo­na del fu­tur, s’hi va su­mar or­ga­nit­zant un de­bat so­bre el pa­per dels par­te­na­ri­ats i la co­pro­duc­ció de po­lí­ti­ques en la go­ver­nan­ça me­tro­po­li­ta­na. La col·la­bo­ra­ció pu­bli­co­pri­va­da ha es­tat un dels sig­nes d’iden­ti­tat de la trans­for­ma­ció de Bar­ce­lo­na en els dar­rers tren­ta anys. Aques­ta col·la­bo­ra­ció s’ha po­gut ma­te­ri­a­lit­zar su­perant les lò­gi­ques di­ver­gèn­ci­es en els in­teres­sos en­tre les parts, i po­sant al da­vant els àm­bits en què era pos­si­ble avan­çar en co­mú.

Hem après que la col·la­bo­ra­ció s’ha d’obrir al con­junt de la so­ci­e­tat ci­vil or­ga­nit­za­da, do­nant es­pai a pla­ta­for­mes ciu­ta­da­nes i fent que la ci­èn­cia i la re­cer­ca in­for­min tam­bé les po­lí­ti­ques pú­bli­ques. I dis­po­sem d’un marc com­par­tit a es­ca­la glo­bal per bas­tir pro­ces­sos de col·la­bo­ra­ció en fa­vor del pro­grés i la re­duc­ció de les desi­gual­tats: els 17 Ob­jec­tius de Desen­vo­lu­pa­ment Sos­te­ni­ble de l’Agen­da 2030. Però un dels rep­tes fo­na­men­tals a què ens en­fron­tem és ar­ti­cu­lar aques­ta col·la­bo­ra­ció a es­ca­la me­tro­po­li­ta­na, la de la ciu­tat re­al.

Com ens mos­tra la his­tò­ria dels dar­rers 150 anys, ca­da mo­ment d’es­plen­dor de Bar­ce­lo­na ha anat as­so­ci­at amb un salt ter­ri­to­ri­al, no no­més fí­sic, si­nó tam­bé men­tal. El pri­mer gran salt va ser l’en­der­ro­ca­ment de les mu­ra­lles el 1854, l’an­ne­xió dels mu­ni­ci­pis del pla i l’Ei­xam­ple de Cer­dà. El se­gon, que s’al­bi­ra­va al Pla Ma­cià del 1932, va ser es­tron­cat per la dic­ta­du­ra, i va ha­ver d’es­pe­rar fins al 1976 l’apro­va­ció d’un Pla Ge­ne­ral Me­tro­po­li­tà que con­ti­nua vi­gent, i que do­na for­ma al ter­ri­to­ri que co­breix l’Àrea Me­tro­po­li­ta­na de Bar­ce­lo­na (AMB).

Ara som cons­ci­ents que aques­ta es­ca­la no és su­fi­ci­ent. En ter­mes d’infraestru­ctures, d’ha­bi­tat­ge, d’eco­no­mia, l’es­ca­la re­lle­vant és més pro­pe­ra a la Re­gió Me­tro­po­li­ta­na de Bar­ce­lo­na: els bar­ris de Ma­ta­ró, Sa­ba­dell, Ter­ras­sa o Gra­no­llers te­nen les ma­tei­xes ne­ces­si­tats que els de Ba­da­lo­na, Cor­ne­llà o Bar­ce­lo­na. Hem de pre­pa­rar el ter­reny per fer el salt a l’es­ca­la de re­gió, la me­trò­po­li dels cinc mi­li­ons d’ha­bi­tants.

Els bar­ris de Ma­ta­ró, Sa­ba­dell, Ter­ras­sa o Gra­no­llers te­nen les ma­tei­xes ne­ces­si­tats que els de Ba­da­lo­na, Cor­ne­llà o Bar­ce­lo­na

Si­guin pla­ta­for­mes de de­bat im­pul­sa­des per àm­bits em­pre­sa­ri­als i de la so­ci­e­tat ci­vil o tau­les de par­ti­ci­pa­ció de les ad­mi­nis­tra­ci­ons per fer front a qües­ti­ons com l’emer­gèn­cia climàtica, con­si­de­rar aques­ta es­ca­la és clau per tro­bar res­pos­tes efec­ti­ves. I ai­xò vol dir no no­més fer una mi­ra­da des de la ciu­tat de Bar­ce­lo­na cap al ter­ri­to­ri, si­nó que se sen­ti la veu del tei­xit ve­ï­nal, eco­nò­mic i so­ci­al dels mu­ni­ci­pis de l’AMB, com tam­bé la dels Va­lle­sos, del Baix Llo­bre­gat, del Ma­res­me; tras­lla­dar els de­bats a tot el ter­ri­to­ri i ar­ti­cu­lar pro­pos­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.