Fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Desembre Del 2018 -

1 Yo, Ju­lia 1/5 San­ti­a­go Pos­te­gui­llo, Pla­ne­ta. Vi­da de l’em­pe­ra­driu ro­ma­na Jú­lia Dom­na, una do­na fas­ci­nant 2 Fu­e­go y san­gre 2/3 Ge­or­ge R.R. Martin, Pla­za y Ja­nés. La his­tò­ria de la di­nas­tia Ta­garyen abans de ‘Joc de trons’ 3 La hi­ja del re­lo­je­ro 5/5 Ka­te Mor­ton, Su­ma. Una ar­xi­ve­ra ex­plo­ra les vi­des d’un grup d’ar­tis­tes de l’èpo­ca vic­to­ri­a­na 4 Tú no ma­tarás 3/7 Ju­lia Navarro, Pla­za y Ja­nés. Tres es­pa­nyols fu­gits de la Guer­ra Ci­vil re­ca­len a Ale­xan­dria i Pa­rís 5 El rey re­ci­be 9/11 Eduardo Men­do­za, Seix Bar­ral. A la Bar­ce­lo­na dels 60 i 70 Ru­fo Ba­ta­lla bus­ca el seu lloc al món

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.