Fic­ció ca­ta­là

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Desembre Del 2018 -

1 Fun­gus 1/3 Al­bert Sánc­hez Piñol, La Cam­pa­na. Ric-Ric cri­da a la re­vo­lu­ció àcra­ta aju­dat per uns mons­tres 2 L’art de por­tar gavardina 2/13 Ser­gi Pà­mi­es, Qu­a­derns Cre­ma. Tret­ze con­tes so­bre els rep­tes, sor­pre­ses i fra­cas­sos de la ma­du­re­sa 3 Jo hau­ria po­gut sal­var Lor­ca 7/2 Víc­tor Ame­la, Co­lum­na. L’avi de l’au­tor va es­tar a punt de po­der sal­var Fe­de­ri­co García Lor­ca 4 La fi­lla del re­llot­ger 6/5 Ka­te Mor­ton, Ro­sa dels Vents. Una ar­xi­ve­ra ex­plo­ra les vi­des d’un grup d’ar­tis­tes vic­to­ri­ans 5 Foc i sang 5/3 Ge­or­ge R.R. Martin, Al­fa­gua­ra. La his­tò­ria de la di­nas­tia Tar­garyen abans de ‘Joc de trons’

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.