L’any en crí­ti­ques de­mo­li­do­res

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Desembre Del 2018 -

El por­tal Lit Hub reu­neix sem­pre a fi­nal d’any ci­tes de les c ques més sag­nants que s’han pu­bli­cat en mit­jans an­glo du­rant l’any. El 2018 va re­bre fort el lli­bre que van mit­ges Bill Clin­ton i Ja­mes Pat­ter­son (“No he desitj ma te­nir un avi com llui­tant amb aques­ta ta­ca de pa­ran ma me en for­ma de lli­bre. Ne­ces­si­ta­va al­gú per trad eaq but­lle­tí de xe­no­fò­bia i pa­tri­o­te­ris­me te­le­vi­siu”) i l ran vel·la de Se­an Penn (“Quan dic que Bob Ho­ney re­co som­ni fe­bril vull dir que no té sen­tit, és des­a­gra­da­ble i ar su­a­da i ple­na d’hor­ror i confusió”). Pot­ser és el fa­mo­sos de fer una al­tra co­sa per re­a­lit­zar-se en llo fic­ció? Tam­bé es va em­por­tar una res­se­nya his­tò­ri­ca l’es­crip­tor d’es­crip­tors Karl Ove Knaus­ga­ard al The New mes per la si­se­na i úl­ti­ma en­tre­ga de La me­va llui­ta: “Quan aca­bar, vaig sen­tir que te­nia mar­ques d’ullals al coll. Vo­lia una trans­fu­sió de sang. Hi ha pocs lli­bres que tan des­es­pe­ra­da­ment no tor­na­ré a lle­gir”. e r s

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.