No-fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Desembre Del 2018 -

1 1.000 re­ce­tas de oro 1/3 Kar­los Ar­guiña­no, Pla­ne­ta. Des­prés de mig se­gle cui­nant, l’au­tor ens brin­da el seu re­cep­ta­ri es­sen­ci­al 2 El naufragio 2/12 Lola García, Pe­nín­su­la. De com es va for­jar el pro­cés i es va aca­bar per­dent l’au­to­go­vern 3 Mi historia 6/4 Mic­he­lle Oba­ma, Pla­za y Ja­nés. L’ex-pri­me­ra da­ma re­cor­da la se­va vi­da i car­re­ga con­tra Trump 4 12 re­glas pa­ra vi­vir 3/3 Jor­dan B. Pe­ter­son, Pla­ne­ta. Dot­ze re­gles o pau­tes per te­nir una vi­da de ple­ni­tud i re­a­lit­za­ció 5 Có­mo ha­cer que te pa­sen co­sas N/– Ma­ri­an Ro­jas, Es­pa­sa. Ma­nu­al per ges­ti­o­nar les emo­ci­ons i en­ten­dre el pro­pi cer­vell

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.