No-fic­ció ca­ta­là

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Desembre Del 2018 -

1 His­tò­ria mun­di­al de Ca­ta­lu­nya 1/4 Bor­ja de Ri­quer, Ed. 62. Què ha apor­tat Ca­ta­lu­nya al món, ex­pli­cat per cent his­to­ri­a­dors 2 La in­ves­ti­ga­ció do­na vi­da 3/3 D.A., Ro­sa dels Vents. El lli­bre de La Ma­ra­tó de TV3 es­tà de­di­cat a la in­ves­ti­ga­ció del càn­cer 3 Res és im­pos­si­ble 2/4 Ki­li­an Jor­net, Ara Lli­bres. El gran at­le­ta re­pas­sa les se­ves úl­ti­mes ex­pe­ri­èn­ci­es, en es­pe­ci­al a l’Hi­mà­la­ia 4 La ba­ta­lla de l’exi­li 4/3 Jo­sep Ca­su­lle­ras, Ara Lli­bres. Crònica so­bre l’ex­pa­tri­a­ció de Car­les Puig­de­mont i els seus 5 El tu­mor 8/4 Toni So­ler, Ana­gra­ma. L’au­tor evo­ca la pèr­dua del pa­re quan ell te­nia només 14 anys

AQUES­TA SET­MA­NA DES­TA­CA

Víc­tor Ame­la s’ha si­tu­at ja ter­cer en fic­ció ca­ta­là amb ‘Jo hau­ria po­gut sal­var Lor­ca’. Sens dub­te la tra­ma té el seu gan­xo: l’au­tor ha re­cre­at com al seu avi ma­tern hau­ria es­tats molt a prop de po­der evi­tar el vil as­sas­si­nat del po­e­ta Fe­de­ri­co García Lor­ca a Granada.-S.C.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.