El ve­ri­ta­ble Grinch

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Desembre Del 2018 -

Una de les pel·lí­cu­les d’aquest Na­dal és El Grinch, ba­sa­da en un con­te de Dr. Seuss. Aquest ge­gant de la li­te­ra­tu­ra in­fan­til, tan o més apre­ci­at que Ro­ald Dahl al món an­glo, té una his­tò­ria bas­tant fos­ca. La se­va pri­me­ra do­na, malal­ta de càn­cer, es va su­ï­ci­dar quan va sa­ber que Seuss, que en re­a­li­tat es de­ia The­o­dor Gei­sel, te­nia una aven­tu­ra amb la que es con­ver­ti­ria en la se­va se­go­na es­po­sa. En­ca­ra que va es­criu­re per a ells, de­tes­ta­va els nens. De­ia que el ter­ro­rit­za­ven. No va te­nir mai fills i va en­vi­ar els de la se­va do­na a un in­ter­nat. Gei­sel va ba­sar el per­so­nat­ge del Grinch en ell ma­teix i fins i tot con­du­ïa un cot­xe en la ma­trí­cu­la del qual es lle­gia “GRINCH”. Tots els seus con­tes, es­crits en for­ma d’em­bar­bus­sa­ment jaz­zís­tic, són enor­me­ment re­co­ma­na­bles.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.