Li­te­ra­tu­ra del fred

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Desembre Del 2018 -

Du­rant anys, l’únic au­tor po­pu­lar vin­gut del fred va ser el fin­land

pro­lí­fic au­tor que va es­criu­re a preu fet més de sei­xan­ta ma­ne­ja­va mit­ja dot­ze­na de pseu­dò­nims, amb la se­va no­vel·la his hé l’egip­ci. Una no­vel·la amb po­ca neu. Al prin­ci­pi dels anys 2000 in­de­pen­dent Len­gua de Tra­po es va es­for­çar per tra­duir al­gun dels in­teres­sants au­tors nòr­dics, que ana­ven de l’irò­nic ro­siu Van te­nir tal èxit que l’editorial va aca­bar fent f

Als rens de Pa­re No­el sem­pre els va cos­tar de cre­uar el Pi­ri­neu... Fins qu va co­men­çar l’allau del po­li­cí­ac nòr­dic, amb els su­ecs al cap­da­vant:

la bom­ba de la tri­lo­gia de o Els edi­tors ana­ven a les fi­res del lli­bre a com­prar au­tors nòr­dics com si com­pres­sin sei­tons, al pes. Aque­lla allau, que va por­tar grans no­vel·les i grans fi­as­cos ros­sos, va ani­mar a co­men­çar a con­trac­tar tam­bé au­tors li­te­ra­ris nòr­dics:

a Ma­e­va (sen­sa­ci­o­nal la se­va no­vel·la Mo­de­lo), la llar­ga me­mò­ria de amb la se­va mi­nu­ci­o­si­tat bi­o­grà­fi­ca de mi­cros­co­pi pu­bli­ca­da en vo­lums com l’en­ci­clo­pè­dia Es­pa­sa a Ana­gra­ma i L’Al­tra Editorial o l’ex­tra­or­di­na­ri is­lan­dès del qual Sa­la­ma­dra ha pu­bli­cat la se­va tri­lo­gia del noi ple­na de for­ça tel·lú­ri­ca i po­è­ti­ca.

Es po­dria té­mer que l’ine­vi­ta­ble re­fre­da­ment del fe­no­men del po­li­cí­ac nòr­dic pro­pi­ci­a­ria el fi­nal d’aques­ta breu pri­ma­ve­ra li­te­rà­ria es­can­di­na­va, però els vikings han vin­gut per que­dar-se. Du­es edi­to­ri­als jo­ves i com­ba­ti­ves, Nór­di­ca i Les Ho­res, una en cas­te­llà i l’al­tra en ca­ta­là, man­te­nen una es­pe­ci­al vo­len­ça per les lle­tres del nord. L’editorial Nór­di­ca en fa ban­de­ra ja des del seu nom i ens ha ser­vit amb sa­fa­ta de­lí­ci­es com els lli­bres de l’is­lan­dès que bus­ca gui­neus àr­ti­ques a la neu. Ara edi­ten un dels grans es­crip­tors no­ru­ecs, Kjell Askild­sen, amb una re­co­pi­la­ció de qua­ran­ta anys de re­lats a No soy así. Aga­fen el re­lleu de Len­gua de Tra­po amb aquest au­tor que es­criu amb fu­lla d’afai­tar uns con­tes so­bre la so­li­tud de les per­so­nes cor­rents que es cla­ven fins als bu­dells. A Les Ho­res pu­bli­quen His­tò­ria d’un ma­tri­mo­ni d’un al­tre es­tu­di­ós de les re­la­ci­ons in­ter­per­so­nals i els seus buits (un dels te­mes pre­di­lec­tes de la li­te­ra­tu­ra nòr­di­ca), el su­ec Tam­bé és su­e­ca de qui pu­bli­quen La vi­da a qual­se­vol preu, ter­cer vo­lum de la se­va tri­lo­gia pro­ta­go­nit­za­da per una mes­tres­sa de ca­sa amb prop de mig mi­lió d’exem­plars ve­nuts. L’editorial Pla­ta­for­ma tam­bé se su­ma amb la re­cu­pe­ra­ció de la pre­mi No­bel (au­to­ra d’El me­ra­ve­llós vi­at­ge de Nils Hol­gers­son) amb el seu lli­bre itor s co El em­pe­ra­dor de Por­tu­ga­lia.

Les Ho­res (i Du­o­mo, en cas­te­llà) aca­ben de pu­bli­car la in­qui­e­tant no­vel·la Amor de , am­bi­en­ta­da en una ciu­tat gè­li­da on una ma­re i un nen vi­uen junts, fins i tot s’es­ti­men, però és com si ca­das­cú vis­qués en un bloc de gel. Apro­fi­to la se­va vi­si­ta a Ca­ta­lu­nya per veu­re com res­pi­ren els au­tors del fred. Amb la se­va ta­lla­da de ca­bells asi­mè­tri­ca, els seus pan­ta­lons de rat­lles i la se­va cor­ba­ta ro­sa sem­bla una ne­bo­da de l’ir­re­pe­ti­ble per­so­nat­ge cre­at per En­tén una mi­ca el cas­te­llà: “El vaig apren­dre per­què vo­lia en­ten­dre mi­llor el foc que hi ha a les pel·lí­cu­les de Pe­dro Al­mo­dó­var”. En la se­va li­te­ra­tu­ra el pai­sat­ge blanc im­po­sa la se­va pre­sèn­cia... “A la me­va re­gió de Finn­mark, al cer­cle po­lar àr­tic, al ge­ner no hi ha sol, el dia és només una tè­nue llum, però al cel bri­llen les llums del nord. El pai­sat­ge és part del text!”. Al pre­gun­tar-li per aquell in­terès de la li­te­ra­tu­ra es­can­di­na­va pels pre­ci­pi­cis que s’obren en les re­la­ci­ons per­so­nals, som­riu: “La dis­tàn­cia amb els al­tres i el que tu veus en ells és un mi­rall que tam­bé­fa­que­et­ve­gi­sa­tu­ma­teix”. AN­TO­NIO ITURBE

A.ITURBE

L’es­crip­to­ra Han­ne Ørs­ta­vik

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.