Pe­ter God­frey-Smith

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Desembre Del 2018 - ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN

Tot va co­men­çar amb els pops. Més ben dit, tot va co­men­çar amb l’evo­lu­ció. Més ben dit, tot va co­men­çar quan, em­pa­rant-nos en l’evo­lu­ció, els és­sers hu­mans vam de­ci­dir menys­pre­ar­la­res­tad’ani­mals­per­la­se­va fal­ta d’in­tel·li­gèn­cia, a la qual opo­sà­vem per des­comp­tat la nos­tra. Les in­ves­ti­ga­ci­ons neu­ro­lò­gi­ques dels úl­tims anys i la bi­o­so­ci­o­lo­gia han pro­pi­ci­at di­fe­rents cor­rents de pen­sa­ment amb la se­va tra­duc­ció en la de­fen­sa dels drets dels ani­mals, el ve­ga­nis­me... però tam­bé un nou in­terès per les se­ves ments i la pu­bli­ca­ció d’es­tu­dis ci­en­tí­fics capa­ços de re­bai­xar-nos els fums.

I lla­vors va apa­rèi­xer el pop. Fa ara un any, va pu­bli­car Otras men­tes. El pul­po, el mar y los orí­ge­nes pro­fun­dos de la cons­ci­en­cia

i vam des­co­brir que, a més de Ca­la­mard, l’amar­gat com­pany de Bob Es­pon­ja al Crus­ta­ci Crui­xent, els ce­fa­lò­po­des es­tan do­tats d’una in­tel·li­gèn­cia sum­ma­ment par­ti­cu­lar que va evo­lu­ci­o­nar en una di­rec­ció molt di­fe­rent de la res­ta d’ani­mals. L’anà­li­si dels nos­tres amics amb ten­ta­cles, un èxit de crí­ti­ca i pú­blic en nom­bro­sos pa­ï­sos, ha pro­pi­ci­at, o coin­ci­dit, amb al­tres pu­bli­ca­ci­ons que des­co­brei­xen as­pec­tes bi­o­lò­gics, so­ci­als i emo­ci­o­nals de les al­tres es­pè­ci­es. De ar­ri­ba El in­ge­nio de los pe­ces, que ens re­cor­da d’en­tra­da que fi­quem al ma­teix sac les 33.249 es­pè­ci­es de pei­xos i ens plan­te­ja pre­gun­tes que no se’ns ha­gues­sin ocor­re­gut mai: Com ve­uen

(TAU­RUS) Jo­nat­han Bal­com­be (ARIEL)

els pei­xos? Com hi sen­ten? Com olo­ren? Es­ta­blei­xen vin­cles en­tre ells? Les res­pos­tes re­sul­ten fas­ci­nants, si­guem o no fans dels aqua­ris. Amb un tí­tol si­mi­lar, El in­ge­nio de los pá­ja­ros,

ens re­ve­la­va l’any pas­sat com en­tre ells s’aju­den i s’en­ga­nyen, es­ta­blei­xen estratègie­s i tre­ba­llen en grup.

De re­cent re­e­di­ció és en can­vi Cu­an­do el hom­bre en­con­tró al per­ro ,de

que ens trans­por­ta al mo­ment en què amb­du­es es­pè­ci­es es van tro­bar i com s’han in­flu­ït mú­tu­a­ment. Una te­mà­ti­ca si­mi­lar tro­bem en Adi­ós al ca­ba­llo en el qual re­pas­sa, amb l’ade­quat sub­tí­tol de La historia de una se­pa­ra­ci­ón, com aquest ani­mal, pre­sent i de­ci­siu en la vi­da dels hu­mans du­rant se­gles, només ro­man, i ai­xí i ai­xí, en els en­torns ru­rals. I l’en­torn ru­ral és on ha­bi­ten les va­ques de

que a més de pro­pi­e­tà­ria d’un ra­mat de re­mu­gants de­di­ca a aquests ani­mals un cant d’amor i dig­ni­tat a La vi­da se­cre­ta de les va­ques Un lli­bre ata­pe­ït d’anèc­do­tes que els tor­na la se­va con­di­ció d’in­di­vi­dus, capa­ços d’en­ca­te­ri­nar-se o en­ra­bi­ar-se i apre­ci­ar la bo­na vi­da com fem tots. Per­què com as­se­nya­la

bi­ò­lo­ga es­pe­ci­a­lis­ta en pri­mats, a In­te­li­gen­cia ani­mal la je­rar­quit­za­ció de la in­tel·li­gèn­cia l’hem es­ta­blert els hu­mans en fun­ció de la nos­tra prò­pia, però en ca­da es­pè­cie adop­ta una for­ma di­fe­rent, la que els aju­da a so­bre­viu­re. Si ai­xò no és ser lles­tos...

Jen­ni­fer Acker­man (ARIEL) Kon­rad Lo­renz (TUS­QUETS), Young, Ul­rich Raulff (TAU­RUS), Ro­sa­mund (ARA). Em­ma­nu­e­lle Pouy­de­bat, (PLA­TA­FOR­MA),

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.