Elle­sa en­qua­der­na­da

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Dissabte, 22 De Desembre Del 2018 - BA

te­nim aquí. A tres di­es del Naa menys de du­es set­ma­nes de eis, ja han ar­ri­bat els cof­fee ta­ble bo­oks, els sump­tu­o­sos lli­bres de re­gal. Un any més les edi­to­ri­als ri­va­lit­zen en els grans for­mats i les fo­tos i il·lus­tra­ci­ons a tot drap. I ca­da ve­ga­da ajus­ten més els preus.

Ai­xò és es­pe­ci­al­ment fla­grant en art. llan­ça un big si­ze,

que només cos­ta 50 eu­ros i que tam­bé es pot com­prar en for­mat pe­tit a 15 eu­ros. El se­gell pu­bli­ca, per la se­va part, un al­tre lli­brot con­si­de­ra­ble, (des de Munch a Pi­cas­so, des de Rem­brandt a Po­llock) al molt ra­o­na­ble cost de 29 eu­ros. Una al­tra gan­ga és

DK

d’Uta que des­ple­ga les obres mes­tres del gran se­gle XVII en aque­lles la­ti­tuds. ha edi­tat una al­tra com­pi­la­ció molt as­se­qui­ble,

(KONEMANN), TASCHEN Ha­sekamp LAROUSSE

que mos­tra com cre­a­dors de to­tes les èpo­ques (des dels au­tors de mo­saics bi­zan­tins al Ma­tis­se de la ca­pe­lla de Ven­ce) han in­ter­pre­tat els tex­tos sa­grats.

En qual­se­vol cas, les nos­tres apos­tes prin­ci­pals en art se­ri­en so­bre­tot aques­tes qua­tre: ,el

de de­mos­tra amb abun­dàn­cia de fo­tos i gra­vats que en el can­vi de se­gle aques­ta pe­nín­su­la ja era un pa­ra­dís de llum, art i sen­su­a­li­tat. L’obra és un fes­tí per als ulls i la ima­gi­na­ció, i un pas­seig nos­tàl­gic per llocs que amb raó a Stend­hal li pro­vo­ca­ven col·lapses.

TASCHEN

Des­prés d’un Ca­mus i un Proust, treu un me­ra­ve­llós àl­bum de que sin­te­tit­za les se­ves fa­ce­tes de vi­si­o­na­ri, hi­po­con­drí­ac, vi­at­ger i bur­gès tí­pi­ca­ment gal. Aques­ta obra ens con­vi­da de pas­sa­da a re­cu­pe­rar les se­ves no­vel·les, ple­nes en­ca­ra d’in­ven­ci­ons i fan­ta­si­es.

PLA­TA­FOR­MA

re­sul­ta un fas­ci­nant ca­tà­leg d’imat­ges d’ani­mals, vi­su­a­lit­zats per les di­fe­rents cul­tu­res al llarg de mil·len­nis. Les 300 cap­ti­va­do­res es­tam­pes del lli­bre in­clo­uen des de bes­ti­a­ris me­di­e­vals fins a obres d’art de Van Gogh, Fri­da Kah­lo o Jeff Ko­ons.

(PHAIDON)

RLE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.