Eva Es­pi­net

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Especial Nadal Llibre Il·lustrat -

d’ini­ci­a­ti­ves com la cons­truc­ció del me­tro;

,d’ que tra­ça la his­tò­ria de la cè­le­bre sa­la del Pa­ral·lel;

de que ves­sa anèc­do­tes so­bre les clas­ses po­pu­lars bar­ce­lo­ni­nes de fa tres i qua­tre ge­ne­ra­ci­ons; ,de

obra que in­ven­ta­ria el pa­tri­mo­ni de pa­laus de la ciu­tat i s’apro­xi­ma amb ri­gor a al­gu­nes de les fa­mí­li­es no­bles i aris­to­crà­ti­ques més cone­gu­des; i fi­nal­ment

un lli­bret de­li­ci­ós en el qual el di­bui­xant del TBO

re­crea es­pais i fes­tes bar­ce­lo­ni­nes om­plint-les de mul­ti­tuds d’allò més pin­to­res­ques.

Els lli­bres gas­tro­nò­mics te­nen avui una ti­ra­da tre­men­da, i no ha d’es­tra­nyar que a fi­nals d’any –amb ban­quets a la vis­ta– inun­din els apa­ra­dors. Hi te­nim, per obrir bo­ca,

de l’in­com­bus­ti­ble on re­su­meix la se­va ex­pe­ri­èn­cia de qua­ran­ta anys en­tre fo­gons. Un al­tre his­tò­ric que ir­romp amb un big si­ze és (i la se­va fi­lla que a

ens re­ve­la els se­crets de per què fa anys i anys que acon­se­gueix tres es­tre­lles Mic­he­lin.

Un al­tre xef de ca­te­go­ria amb re­cep­ta­ri és el me­di­à­tic ,quea

re­ve­la els plats més sin­gu­lars del seu exi­tós res­tau­rant bar­ce­lo­ní. Fi­nal­ment, a

(L’ARCA), Nu­ria Mi­ret, Ro­sa Crei­xell (ANGLE), B) Jo­sep Ma­ria Blan­co (CO­MA­NE­GRA), Kar­los Ar­guiña­no (PLA­NE­TA), Ma­ri Ar­zak (PLA­NE­TA)

te­nim oca­sió de com­par­tir amb el gran cui­ner basc cent plats que ell pre­pa­ra a ca­sa se­va ha­bi­tu­al­ment. Per a aven­tu­rers de sa­bors exò­tics, ha edi­tat de amb sus­his i yaki­to­ris fà­cils de pre­pa­rar. I pre­sen­ta a 130 plats au­tòc­tons que for­men part de la se­va ali­men­ta­ció des de pe­ti­ta. Me­reix tam­bé es­ment de L’obra con­té cin-

(GRI­JAL­BO) Jor­di Cruz PHAIDON Nancy Sin­gle­ton Hac­hi­su, Sod­ha Ele­na), (LUNWERG), Lars Wen­trup.

i

(EDICIONES Juan Me­e­ra (NEOPERSON) Li­sa Ni­esch­lag

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.