Bar­ce­ló il·lu­mi­na el món clàs­sic

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Especial Nadal Llibre Il·lustrat -

El lli­bre d’ar­tis­ta que ha re­a­lit­zat Mi­quel Bar­ce­ló (Fe­la­nitx, 1957) a par­tir de les sen­tèn­ci­es, so­bre­tot del món ro­mà, re­co­lli­des en el vo­lum Au­rea Dic­ta no només cap­ta l’aten­ció per la se­va capa­ci­tat d’in­ter­pre­tar les pa­rau­les dels clàs­sics. En la se­va in­ter­ven­ció, ha unit mol­tes his­tò­ri­es –la del seu pro­pi al­fa­bet, la de l’ela­bo­ra­ció del lli­bre i tot el co­nei­xe­ment de prop de 600 afir­ma­ci­ons re­ve­la­do­res– per de­mos­trar que les fron­te­res tem­po­rals o es­pa­ci­als són fe­bles i que el co­nei­xe­ment és un tot del qual for­mem part.

El lli­bre com­pleix amb es­creix la fun­ció que li ha es­tat as­sig­na­da com a pe­dra fun­da­ci­o­nal de l’am­bi­ci­ós pro­jec­te La Ca­sa dels Clàs­sics, que no és cap al­tre que do­nar vi­da a les obres de clàs­sics uni­ver­sals. Amb la ven­da dels prop de 1.300 exem­plars nu­me­rats i fir­mats per l’ar­tis­ta, es con­tri­bui­rà a cos­te­jar el man­te­ni­ment de la mí­ti­ca col·lec­ció Ber­nat Met­ge, a edi­tar una se­lec­ció dels seus tí­tols en for­mat més ac­ces­si­ble, a més d’un nou se­gell de­di­cat a clàs­sics uni­ver­sals i a la cre­a­ció del fes­ti­val Clàs­sics a Bar­ce­lo­na. A Bar­ce­ló el se­gui­ran al­tres ar­tis­tes des­ta­cats per­què, en pa­rau­les de Ra­ül Gar­ri­ga­sait, pre­si­dent de La Ca­sa del Clàs­sics, “d’aquí a cent anys tin­guem una col·lec­ció de lli­bres de bi­bli­ò­fil d’aques­ta ca­te­go­ria”. L’elec­ció de Bar­ce­ló, se­gons Gar­ri­ga­sait, res­pon “no només a la re­co­ne­gu­da qua­li­tat de la se­va obra, si­nó tam­bé que és un ar­tis­ta que és un gran lec­tor, i es­criu i pos­se­eix una àm­plia cultura li­te­rà­ria, i és molt me­di­ter­ra­ni; o si­gui, té tots els va­lors que vo­lem rei­vin­di­car”.

El lli­bre re­cull una se­lec­ció del com­pen­di de fra­ses lla­ti­nes que es va pu­bli­car el 1960 a la col·lec­ció Ber­nat Met­ge so­ta el pseu­dò­nim de Jor­di Llom­bard. Ara no ha es­tat con­ce­but com la me­ra re­pro­duc­ció d’al­gu­nes obres de l’ar­tis­ta que il·lus­tren els tex­tos, si­nó que, du­rant un any i mig, ha tre­ba­llat so­bre les pro­ves d’im­prem­ta, amb la qual co­sa en les se­ves 120 in­ter­ven­ci­ons ar­tís­ti­ques es reu­neix el di­à­leg de l’ar­tis­ta amb el text, però tam­bé el de la pin­tu­ra, que ha vol­gut do­tar de lli­ber­tat, amb el pa­per que do­na for­ma al lli­bre, “es­pe­ci­al­ment en un mo­ment en què es­tem tan en­vol­tats de­pan­ta­lles”,afe­geixGar­ri­ga­sait. Quin­ze anys des­prés de la pu­bli­ca­ció de la Di­vi­na Co­mè­dia il·lus­tra­da per Mi­quel Bar­ce­ló, es pre­sen­ta el pri­mer vo­lum del Faus­to de Go­et­he. L’ar­tis­ta in­ci­deix so­bre te­mes com la im­mor­ta­li­tat o l’eter­na jo­ven­tut, en­ca­ra que re­co­neix que aques­ta ve­ga­da ho ha fet so­ta una mar­ca­da ins­pi­ra­ció ori­en­tal, fruit d’un vi­at­ge a l’Ín­dia. El lli­bre, com ha ex­pli­cat el director ge­ne­ral i edi­tor de Ga­la­xia Gu­ten­berg, Jo­an Tar­ri­da, ha sor­git del con­tac­te i con­ver­ses amb l’ar­tis­ta: “En l’editorial sem­pre hem es­tat molt pro­pers a l’art, hem fet molts lli­bres amb ar­tis­tes. Vo­lem fer lli­bres de lli­bre­ri­es, que es­ti­guin a l’abast de tot­hom, no només dels que po­den com­prar-se un lli­bre d’ar­tis­ta”, co­men­ta l’edi­tor. Com en la se­va in­ter­ven­ció amb Au­rea Dic­ta, els clàs­sics ofe­rei­xen a Mi­quel Bar­ce­ló la pos­si­bi­li­tat de re­fle­xi­o­nar so­bre grans as­sump­tes mo­rals, com el desig, el mal o el po­der, se­gons ell ma­teix va ex­pli­car du­rant la pre­sen­ta­ci­ó­del­lli­bre.

SÒNIA HERNÁNDEZ UN ANY I MIG El lli­bre no ha es­tat con­ce­but com una me­ra re­pro­duc­ció d’obres de l’ar­tis­ta, si­nó que Bar­ce­ló ha tre­ba­llat so­bre les pro­ves d’im­prem­ta S. H.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.