Un clàs­sic adap­tat és com un ca­ra­mel amb vi­ta­mi­nes’

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Especial Nadal Llibre Il·lustrat -

Amb 71 anys con­ti­nua tan enèr­gi­ca com sem­pre. La se­va eta­pa a les au­les ha aca­bat, però no el seu pe­ri­ple per do­nar a conèi­xer els clàs­sics als nens. ‘Sim­bad el ma­ri­no’ (Ede­bé) és la se­va úl­ti­ma adap­ta­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.