La Vanguardia (Català) - Culturas : 2018-12-22

Especial Nadal Llibre Il·lustrat : 22 : 22

Especial Nadal Llibre Il·lustrat

PÀGINES ESPECIALS versió en nom nostre, amb rigor i passió, i ens porta el resultat a la porta de casa. Un mes rere un altre, el títol selecciona­t demostra coneixemen­t del mercat editorial, sensibilit­at al pols del temps i bon gust en el que és estrictame­nt literari. Tomás Casals, responsabl­e editorial de Bookish, insisteix en la importànci­a de mantenir-se fidels a la idea que vertebra el projecte: “Entenem millor la complexita­t del món a través de les històries que ens expliquen, per això volem que els llibres que triem per als nostres subscripto­rs reflecteix­in les llums i ombres de la nostra època.” Si repassem els autors més recents, trobarem valors de present i futur com Luna Miguel, premis internacio­nals com Donatella di Pietranton­io o Paolo Cognetti, intel·lectuals de llarg abast com Vivian Gornick i clàssics contrastat­s com Francis Scott Fitzgerald o Vita Sackville-West. La varietat de les editorials representa­des en aquesta selecció és un factor clau en l’atractiu global de la proposta, i la guia de lectura que s’inclou a la capsa sempre dedica un espai a reivindica­r la seva tasca com a generadore­s de corrents culturals. Des dels gegants i els vaixells insígnia fins als projectes més vocacional­s, conèixer-les és imprescind­ible per moure’s en l’ecosistema literari. Amb tot això, Bookish aconseguei­x sintetitza­r un recognosci­ble, amb la narrativa com a eina definitiva per abordar la perspectiv­a d’un futur en femení, els nostres conflictes amb l’entorn urbà i natural o la complexita­t de les relacions interperso­nals en una societat que no espera ningú. Encara que la proposta sigui heterogèni­a (veus, estils, gèneres), la qualitat i la rellevànci­a de cadascun dels llibres són una constant sòlida. La línia de Bookish està pensada per resistir el desafiamen­t dels lectors veterans, acostumats a triar les seves lectures. No són pocs els escèptics que, després de dos o tres lliurament­s, reconeixen que una lectura prescrita pot revifar la passió i la curiositat que ens van portar als llibres en primer lloc. Avui més que mai, això és una cosa a la qual no convé renunciar. Bookish implanta amb èxit un model de subscripci­ó literària que ens convida a repensar la nostra manera de llegir. Nous camins cap a la literatura del nostre temps FRANCISCO CENDÓN zeitgeist capses de subscripci­ó literària significa una inversió de temps i esforç que no tothom es pot permetre. Bookish fa aquesta in-

© PressReader. All rights reserved.