Fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

1 Yo, Julia 1/6 San­ti­a­go Pos­te­gui­llo, Pla­ne­ta. Vi­da de l’em­pe­ra­driu ro­ma­na Julia Dom­na, una do­na fas­ci­nant 2 Fu­e­go y san­gre 2/4 Ge­or­ge R.R. Martin, Pla­za y Ja­nés. La his­tò­ria de la di­nas­tia Ta­garyen abans de 3 La hi­ja del re­lo­je­ro 3/6 Ka­te Mor­ton, Su­ma. Una ar­xi­ve­ra ex­plo­ra les vi­des d’un grup d’ar­tis­tes de l’èpo­ca vic­to­ri­a­na 4 Tú no ma­tarás 4/8 Julia Na­var­ro, Pla­za y Ja­nés. Tres es­pa­nyols fu­gits de la Guer­ra Ci­vil re­ca­len a Ale­xan­dria i Pa­rís 5 Rei­na ro­ja –/2 Ju­an Gó­mez-Ju­ra­do, Edi­ci­o­nes B. An­to­nia Scott ha de re­sol­dre a La­va­pi­és un cas in­qui­e­tant 6 El rey re­ci­be –/12 Edu­ar­do Men­do­za, Seix Bar­ral. A la Bar­ce­lo­na dels 60 i 70 Ru­fo Ba­ta­lla bus­ca el seu lloc al món 7 Sa­bo­ta­je –/6 Ar­tu­ro Pérez-Re­ver­te, Al­fa­gua­ra. En Fal­có vol evi­tar que el es pre­sen­ti a l’Ex­po de Pa­rís 8 Me­mo­ri­as de una sal­va­je –/4 @ Sr­ta. Be­bi, Pla­ne­ta. La K és re­cep­ci­o­nis­ta en un bar de cam­bre­res i veu els abu­sos que s’hi prac­ti­quen 9 Los as­que­ro­sos N/– San­ti­a­go Lo­ren­zo, Blacki­eBo­oks. El Ma­nu­el apu­nya­la un po­li­cia i s’ama­ga en una vi­la aban­do­na­da 10 La mu­er­te del co­men­da­dor. Li­bro 1 –/7 Ha­ruki Mu­raka­mi, Tus­quets. Un re­tra­tis­ta es re­ti­ra al camp i des­co­breix un qua­dre in­qui­e­tant 2 2/14 Ser­gi Pà­mi­es, Qu­a­derns Cre­ma. Tret­ze con­tes so­bre els rep­tes, sor­pre­ses i fra­cas­sos de l’edat ma­du­ra 3 Fi­nals que me­rei­xen una his­tò­ria –/7 Al­bert Espinosa, Ro­sa dels Vents. Vint-i-un re­lats so­bre la fra­gi­li­tat de les re­la­ci­ons hu­ma­nes 4 Jo hau­ria po­gut sal­var Lor­ca 3/3 Víctor-M. Ame­la, Co­lum­na. L’avi de l’au­tor va es­tar a un pèl de po­der sal­var Fe­de­ri­co Gar­cía Lor­ca 5 La fi­lla del re­llot­ger 4/6 Ka­te Mor­ton, Ro­sa dels Vents. Una ar­xi­ve­ra ex­plo­ra les vi­des d’un grup d’ar­tis­tes vic­to­ri­ans 6 Foc i sang 5/4 Ge­or­ge R.R. Martin, Al­fa­gua­ra. La his­tò­ria de la di­nas­tia Tar­garyen abans de 7 Tu no ma­ta­ràs N/– Julia Na­var­ro, Ro­sa dels Vents. Tres es­pa­nyols fu­gits de la Guer­ra Ci­vil re­ca­len a Ale­jan­dria i Pa­rís 8 Apren­dre a par­lar amb les plan­tes –/9 Mar­ta Or­ri­ols, Pe­ris­co­pi. La Pau­la, de 40 anys, s’ha de re­con­ci­li­ar amb un món que ja no re­co­neix 9 El dia que Bar­ce­lo­na va mo­rir –/4 En­ric Cal­pe­na, Ro­sa dels Vents. La Bar­ce­lo­na del 985 va ser de­vas­ta­da per les tro­pes d’Al­man­zor 10 El cel no és per a tot­hom –/12 Mar­ta Ro­jals, Ana­gra­ma. La his­tò­ria d’una fa­mí­lia con­vul­sa al llarg de qua­tre dè­ca­des

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.