Te­mes d’aques­ta tar­da

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

Di­uen que nei­xen per ser el se­gell de re­fe­rèn­cia de “la ge­ne­ra­ció que viu pit­jor que els seus pares” i que no com­pe­tei­xen amb les al­tres edi­to­ri­als, ho fan amb el ca­tà­leg sen­cer de Net­flix i els mis­sat­ges de l’amic que ha après a fer els seus pro­pis stickers. És a dir, amb to­ta la bene­dic­ció/dis­trac­ció di­gi­tal. En re­a­li­tat no nei­xen, si­nó que can­vi­en. El se­gell Te­mas de Hoy es va cre­ar el 1987 amb un es­pe­rit anà­leg, però tras­lla­dat a les ur­gèn­ci­es de l’Es­pa­nya so­ci­a­lis­ta que vo­lia sal­tar­se els cur­sos de mo­der­ni­tat de tres en tres, i ara Pla­ne­ta el trans­for­ma per con­ver­tir-lo en la se­va di­vi­sió més o menys mi­llen­ni­al. Pu­bli­ca­ran 35 tí­tols a l’any i en la pri­me­ra tan­da hi ha des d’una bi­o­gra­fia il·lus­tra­da i fan­ta­si­o­sa de Chi­qui­to de la Cal­za­da fins a uns pas­sa­temps fe­mi­nis­tes, una me­moir so­bre l’an­si­e­tat i la his­tò­ria de Tho­mas Pa­ge McBee, el pri­mer bo­xe­ja­dor trans­se­xu­al que va com­pe­tir en el Ma­di­son Squa­re Gar­den.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.