No-fic­ció cas­te­llà

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

1 El nau­fra­gio 2/13 Lo­la Gar­cía, Pe­nín­su­la. De com es va for­jar el pro­cés i es va aca­bar per­dent l’au­to­go­vern 2 1000 re­ce­tas de oro 1/4 Kar­los Ar­guiña­no, Pla­ne­ta. Des­prés de mig se­gle cui­nant, l’au­tor brin­da el seu re­cep­ta­ri es­sen­ci­al 3 Bre­ves res­pu­es­tas a las gran­des pre­gun­tas –/5 Step­hen Hawking, Crítica. Obra pòs­tu­ma en la qual es par­la de l’exis­tèn­cia de Déu i del cos­mos 4 Mi his­to­ria 3/5 Mic­he­lle Oba­ma, Pla­za y Ja­nés. L’ex-pri­me­ra da­ma re­cor­da la se­va vi­da i car­re­ga con­tra Trump 5 Fred­die Mer­cury –/3 Al­fon­so Ca­sas, Ran­dom Hou­se. Bi­o­gra­fia il·lus­tra­da del lí­der de Qu­e­en, un dels mi­tes del se­gle XXI 6 12 re­glas pa­ra vi­vir 4/4 Jor­dan B. Pe­ter­son, Pla­ne­ta. Dot­ze re­gles o pau­tes per por­tar una vi­da de plenitud i re­a­lit­za­ció 7 Bi­o­gra­fía de la hu­ma­ni­dad –/5 Jo­sé Antonio Ma­ri­na, Ari­el. Una ge­ne­a­lo­gia de l’evo­lu­ció de la cul­tu­ra hu­ma­na fins al pre­sent 8 Có­mo ha­cer que te pa­sen co­sas 5/2 Ma­ri­an Ro­jas, Es­pa­sa. Ma­nu­al per ges­ti­o­nar les emo­ci­ons i en­ten­dre el pro­pi cer­vell 9 21 lec­ci­o­nes pa­ra el si­glo XXI –/13 Yu­val No­ah Ha­ra­ri, De­ba­te. As­saig so­bre el can­vi cli­mà­tic i les tec­no­lo­gi­es dis­rup­ti­ves 10 El su­til ar­te de que (ca­si to­do) te im­por­te una... –/2 Mark Man­son, Har­per Co­llins. Com apren­dre a re­la­ti­vit­zar pro­ble­mes que són ma­ne­ja­bles 2 Res és im­pos­si­ble 3/5 Ki­li­an Jor­net, Ara Lli­bres. El gran at­le­ta re­pas­sa les se­ves úl­ti­mes ex­pe­ri­èn­ci­es, en es­pe­ci­al a l’Hi­mà­la­ia 3 La in­ves­ti­ga­ció do­na vi­da 2/4 VV.AA., Ro­sa dels Vents. El Lli­bre de la Ma­ra­tó de TV3 es­tà de­di­cat a la in­ves­ti­ga­ció del càn­cer 4 Es­crits de pre­só –/10 Jo­a­quim Forn, En­ci­clo­pè­dia Ca­ta­la­na. Di­e­ta­ri sen­se ran­cú­nia es­cri­ta des de la pre­só d’Es­tre­me­ra 5 La ba­ta­lla de l’exi­li 4/4 Josep Ca­su­lle­ras, Ara Lli­bres. Crò­ni­ca so­bre l’ex­pa­tri­a­ció de Car­les Puig­de­mont i els seus 6 El tu­mor 5/5 Toni So­ler, Ana­gra­ma. L’au­tor evo­ca la pèr­dua del pa­re quan ell te­nia no­més 14 anys 7 La cri­si ca­ta­la­na –/9 Car­les Puig­de­mont, La Cam­pa­na. Pro­pos­ta per sor­tir de la cri­si ca­ta­la­na a tra­vés d’una me­di­a­ció 8 Breus res­pos­tes per a les grans pre­gun­tes –/2 Step­hen Hawking, Co­lum­na. Obra pòs­tu­ma en la qual es par­la de l’exis­tèn­cia de Déu i del cos­mos 9 Ori­ol Jun­que­ras. Fins que si­guem lliu­res –/5 Ser­gi Sol, Ara Lli­bres. Re­lat so­bre el lí­der d’ERC el seu pa­per en el re­fe­rèn­dum i el seu in­grés a la pre­só 10 La me­va his­tò­ria –/3 Mic­he­lle Oba­ma, Ro­sa dels Vents. L’ex-pri­me­ra da­ma re­cor­da la se­va i car­re­ga con­tra Trump

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.