Un pe­tit mi­ra­cle edi­to­ri­al

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

Du­rant to­tes les fes­tes i fins al 16 de ge­ner hi ha en­ca­ra temps per veu­re a la Bi­bli­o­te­ca Jau­me Fus­ter l’ex­po­si­ció co­mis­sa­ri­a­da per Ju­lià Gui­lla­mon so­bre el se­gell Ay­mà, una ra­ra avis en el pano­ra­ma edi­to­ri­al ca­ta­là du­rant el fran­quis­me. Els Ay­mà van acon­se­guir, amb tot en con­tra, qua­drar el cer­cle del ne­go­ci dels lli­bres: uti­lit­zar els di­ners que do­nen els èxits per fi­nan­çar les ra­re­ses ne­ces­sà­ri­es. El 1943 van pu­bli­car Allò que el vent s’en­du­gué, just quan la cen­su­ra fran­quis­ta pro­hi­bia la pel·lí­cu­la (que no es va veu­re a Es­pa­nya fins al 51). Tot­hom va cór­rer a com­prar el lli­bre a tall de con­so­la­ció, i els rè­dits van ser­vir per pa­gar, per exem­ple, la pri­me­ra edi­ció de In­cer­ta glò­ria de Jo­an Sa­les o de Pri­me­ra his­tò­ria d’Est­her, de Sal­va­dor Es­priu. Les edi­ci­ons d’Ay­mà a més són re­co­nei­xi­bles per la se­va es­tè­ti­ca, no en va van fit­xar dis­se­nya­dors com Ricard Gi­ralt Mi­ra­cle, que es va en­car­re­gar, en­tre mol­tes al­tres, de les co­ber­tes dels lli­bres de Ge­or­ge Si­me­non

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.