AQUES­TA SET­MA­NA DES­TA­CA

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

Les tra­duc­ci­ons al ca­ta­là de no­vel·les de grans ti­ra­des te­nen tam­bé un re­cor­re­gut exi­tós si hem de fi­ar-nos dels ràn­quings d’aques­ta set­ma­na. Aquí te­nim tres no­ve­las­ses –du­es d’es­tran­ge­res i una d’au­to­ra cas­te­lla­na– que man­te­nen a les du­es co­lum­nes de fic­ció una pre­sèn­cia im­por­tant: de Ge­or­ge R.R. Martin, de Ka­te Mor­ton i de Julia Na­var­ro. D’al­tra ban­da, en no-fic­ció cal­dria as­se­nya­lar la bo­na re­cep­ció que as­so­lei­xen les au­to­bi­o­gra­fi­es i me­mò­ri­es de per­so­nat­ges cone­guts: allà hi ha per exem­ple de Mic­he­lle Oba­ma, que apa­reix en cas­te­llà i ca­ta­là des de fa set­ma­nes. No és ca­su­al: l’ex-pri­me­ra da­ma es­criu amb va­len­tia so­bre el seu ma­tri­mo­ni i no es­qui­va di­fí­cils vi­vèn­ci­es d’in­fan­te­sa.- S.C.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.