Plu­ja de ‘Van­guàr­di­es’ amb el Tri­ci­cle

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

Hu­mor In­tel·li­gent, Tre­pi­dant i Sor­pre­nent. O Ir­re­sis­ti­ble, To­tè­mic i Sen­se­pe­nes. El que si­gui. Tri­ci­cle as­se­gu­ra que Hits, el tí­tol del seu úl­tim es­pec­ta­cle (úl­tim de ve­ri­tat, di­uen), és un acrò­nim, en­ca­ra que no es­tà clar de què. Tam­bé és un re­sum d’al­guns dels seus gags més cone­guts, i al­gun de re­e­la­bo­rat, en­tre ells i per ci­tar de ma­ne­ra to­tal­ment ale­a­tò­ria, aquest en el qual llan­cen so­bre el pú­blic exem­plars de La Van­guar­dia, ga­ran­tint-los una bo­na lec­tu­ra. Són al teatre Vic­tò­ria, allà on van es­tre­nar Slàs­tic, i des­prés es re­ti­ra­ran bus­cant tres cò­mi­ques que els subs­ti­tu­ei­xin. L’es­pec­ta­cle es­tà a la car­te­lle­ra fins al març.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.