Bal­ne­a­ri ‘arty’

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Portada -

L’spa dis­se­nyat per Ma­ri­na Abra­mo­vic i Ja­mes Tur­rell no obri­rà fins al 2024, en un ho­tel de über­lu­xe al qual s’ac­ce­di­rà no­més per fer­ri, pro­pi­e­tat del mi­li­o­na­ri i col·lec­ci­o­nis­ta d’art David Walsh, que ja té a Tas­mà­nia un mu­seu so­ter­ra­ni ano­me­nat MO­NA, per Mu­se­um of Old and New Art. Però a la re­vis­ta Ga­ra­ge han ju­gat ja a ima­gi­nar-se com se­rà una ci­ta en aquell fu­tur tem­ple del well­ness per­for­ma­tiu, in­clo­ent la part en la qual s’obli­ga al pa­ci­ent a comp­tar un per un 3.987 grans d’ar­ròs. L’op­ció “mi­rar cap a dalt”, com es fa en la per­for­man­ce Skys­ca­pes de Ja­mes Tur­rell, es pa­ga­ria a part.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.