Xa­te­jar amb els ro­bots

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - JU­LIÀ GUI­LLA­MON

S‘ima­gi­nen una mun­ta­nya mà­gi­ca que en­lloc de tu­ber­cu­lo­sos fos ple­na de ci­be­rad­dic­tes? Un sa­na­to­ri so­ta la clepsi­dra que en lloc de so­ta una clepsi­dra (és a dir, un re­llot­ge d’ai­gua) es­ti­gués dins d’un zòr­bing (una bom­bo­lla de plàs­tic trans­pa­rent, amb el mò­bil con­su­mint da­des sen­se pa­rar?). S’ima­gi­nen El mar del Blai Bo­net o les no­vel·les d’Emi­li Tei­xi­dor, amb les es­ce­nes de se­xe malal­tís a la ca­sa de re­pòs pas­sa­des pel Tin­der?

To­tes aques­tes co­ses és I, de sob­te, el pa­ra­dís de Nú­ria Per­pi­nyà (Llei­da, 1961). Qui co­neix l’au­to­ra ja sap com fun­ci­o­na el seu ima­gi­na­ri. Pren un te­ma (l’er­ror ci­en­tí­fic, l’ar­qui­tec­tu­ra i la mú­si­ca, els sím­bols de l’ai­gua, l’al­pi­nis­me), s’hi fi­ca a dins: d’una ban­da, l’es­tu­dia, de l’al­tra el viu. Du­rant molts me­sos, reu­neix cen­te­nars d’ide­es, im­pres­si­ons, sen­sa­ci­ons, que ar­ti­cu­la al vol­tant d’una tra­ma, amb uns per­so­nat­ges ca­la­fa­te­jats al la­bo­ra­to­ri li­te­ra­ri. La no­vel·la, que sem­pre té un punt d’im­per­so­na­li­tat des­con­cer­tant, que­da a mig ca­mí de la nar­ra­ció, l’as­saig, el do­cu­ment, l’anà­li­si sim­bò­li­ca i l’es­tu­di de cos­tums. És nar­ra­ti­va i te­a­tral. Des­crip­ti­va i di­a­lo­ga­da. Un gran re­lat tren­cat en un munt de tros­sos. A ba­se de lle­gir hi ar­ri­bes a tro­bar l’au­to­ra. En el pro­ce­di­ment ob­ses­siu. En la com­bi­na­ció d’una ale­na­da èpi­ca i una vi­sió mi­cros­cò­pi­ca. Nú­ria Per­pi­nyà és una de les es­crip­to­res més sin­gu­lars de la nar­ra­ti­va ca­ta­la­na dels dar­rers tren­ta anys.

I, de sob­te el pa­ra­dís s’ar­ti­cu­la al vol­tant d’una sè­rie de per­so­nat­ges re­la­ci­o­nats amb les ci­be­rad­dic­ci­ons. La no­ia que s’aï­lla del món amb la mú­si­ca. Una al­tra no­ia que fa d’aju­dant dels guions de te­le­vi­sió i que fa molt gas­to a Tin­der. Un pa­io que ha sa­cri­fi­cat la fa­mí­lia a la se­va ad­dic­ció a fer gra­ci­e­tes i a

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.