L’àni­ma del pa­per cui­xé

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - JU­AN ÁN­GEL JURISTO

A Car­men Po­sa­das (Mon­te­vi­deo, 1953) li es­cau d’allò més el gè­ne­re his­tò­ric, mo­da­li­tat en què bri­lla es­pe­ci­al­ment, i n’hi ha prou de re­cor­dar no­vel·les com La Be­lla Ote­ro; El tes­ti­go in­vi­si­ble, on se’ns re­la­ta l’exe­cu­ció de la fa­mí­lia im­pe­ri­al rus­sa per part dels bol­xe­vics o La hi­ja de Caye­ta­na, on Po­sa­das re­crea l’Es­pa­nya de les aca­ba­lles del se­gle XVIII, amb una du­ques­sa d’Al­ba que adop­ta una ne­na ne­gra, per do­nar comp­te just d’aques­ta afir­ma­ció.

El secret per­què les no­vel·les his­tò­ri­ques de Car­men Po­sa­das man­tin­guin cer­ta fas­ci­na­ció i se sos­tin­guin al llarg del temps és pro­ba­ble, jo al­menys ho crec ai­xí, que tin­gui molt a veu­re amb el seu apre­nen­tat­ge en la tra­di­ció an­gle­sa del gè­ne­re, amb au­tors, no cal dir-ho, que el bro­den. De fet Car­men Po­sa­das, en una en­tre­vis­ta con­ce­di­da re­cent­ment, va de­cla­rar que amb La ma­es­tra de tí­te­res, tí­tol de la se­va úl­ti­ma no­vel·la, va vo­ler es­criu­re La fi­ra de les va­ni­tats tra­di­ció.

Ai­xò no vol dir que l’au­to­ra es me­su­ri amb Wi­lli­am Make­pe­a­ce Thacke­ray, on do­na vi­da a una fi­ra in­ter­mi­na­ble ano­me­na­da Va­ni­tat on es re­pre­sen­ta l’atrac­ció fa­tal de l’ho­me per les co­ses mun­da­nes. De fet a Thacke­ray es deu un al·le­gat me­ra­ve­llós, El lli­bre dels es­nobs, sen­se cap de la nos­tra re­mis­sió, si­nó que la in­ten­ció de po­sar en sol­fa cer­tes ac­ti­tuds de la clas­se al­ta li va sor­gir a l’au­to­ra de la re­lec­tu­ra d’aquell lli­bre. Però aquest pai­sat­ge ja ha­via es­tat vi­si­tat per Car­men Po­sa­das an­te­ri­or­ment en lli­bres com Yup­pi­es, Jet Set, la Mo­vi­da y otras es­pe­ci­es i en no­vel·les com Cin­co mos­cas azu­les i Pe­queñas in­fa­mi­as.

La ma­es­tra de tí­te­res re­crea la vi­da de Beatriz Ca­lan­da, la Ca­lan­da, una d’aque­lles do­nes úni­ques, gla­mu­ro­ses, as­sí­dua de les re­vis­tes del cor, pe­ça ma­jor dels pa­pa­raz­zis, amb una lle­gen­da que se sos­té en una vi­da d’es­càn­dol i amb una per­so­na­li­tat mis­te­ri­o­sa, en­gran­di­da per dos ti­pus de ru­mors, el de la premsa de l’es­pec­ta­cle i el de l’al­ta so­ci­e­tat ma­dri­le­nya, que Car­men Po­sa­das re­tra­ta des dels anys sei­xan­ta amb una iro­nia molt ajus­ta­da a la re­a­li­tat.

No és poc mè­rit el re­trat que fa de Beatriz, mu­ller de qua­tre ma­rits ar­que­tí­pics: el ban­quer, l’es­crip­tor que tot­hom es ri­fa, l’aris­tò­cra­ta, es­clar, i l’ac­tor de mo­da... Car­men Po­sa­das bro­da el re­trat que, fo­ra d’ai­xò, per molt que ens re­cor­di al­gú, no dei­xa de­se­run­per­so­nat­ge­de­fic­ció.

L’au­to­ra es va ins­pi­rar en ‘La fi­ra de les va­ni­tats’ per po­sar en sol­fa cer­tes ac­ti­tuds de la clas­se al­ta

EFE

L’es­crip­to­ra Car­men Po­sa­das

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.