La in­ter­mi­tèn­cia

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s - LILIAN NEUMAN

Mau­ro de Bla­si és a la cú­pu­la d’un po­tent grup em­pre­sa­ri­al. I la cri­si mun­di­al no els és ali­e­na; ben avi­at hau­rà de do­nar la no­tí­cia de l’aco­mi­a­da­ment de cinc-cents tre­ba­lla­dors.

De Bla­si, ben plan­tat, fe­rot­ge, sap ju­gar les se­ves car­tes amb el po­der. Tot i ai­xò, en­ca­ra no s’ha as­sa­ben­tat del nom de l’amant de la se­va es­po­sa. Tam­poc no té idea del va­lor ar­tís­tic d’aquells llet­jos qua­dres que el seu dis­se­nya­dor el va obli­gar a pen­jar a ca­sa se­va; en­tre ells, un Mo­ran­di que a ell li sem­bla un bu­nyol (pel qual va pa­gar una for­tu­na). Però, ai­xò sí, en el so­par a ca­sa del seu amic po­lí­tic, en la so­bre­tau­la i tot sol, acon­se­gueix el que es­ta­va bus­cant.

Tam­poc Mau­ro de Bla­si no ho sap tot so­bre el seu gran cap, el se­nyor Ma­nu­e­lli. Un pa­tri­ar­ca (di­ver­tit) que par­la de si ma­teix en ter­ce­ra per­so­na, cons­truint ai­xí la se­va èpi­ca au­to­bi­o­grà­fi­ca, i un al­tre dels ex­cel·lents per­so­nat­ges d’aques­ta tra­ma per­fec­ta, aquest thriller al món de di­rec­tius, as­ses­sors i ad­vo­cats (i se­nyo­res tre­men­des).

De tant en tant, el si­ci­lià An­drea Ca­mi­lle­ri (1925) aban­do­na el seu co­mis­sa­ri Mon­tal­ba­no i ens re­ga­la una d’aques­tes pe­ces cur­tes i ex­cel·lent­men­te­xe­cu­ta­des.Co­men­la­pre­mi­a­da La mort d’Ama­lia Sa­cer­do­te, les in­tri­gues i males pas­sa­des s’en­tre­cre­uen a la ve­lo­ci­tat del llamp, en un re­trat po­tent i amb al­tes do­sis d’ame­na­ça. Mau­ro apel·la a un ex­po­li­cia per es­pi­ar a la se­va do­na, però a ell tam­bé l’es­tan es­pi­ant. Al­gú, o més d’un, por­ta­rà se­ri­o­sos pro­ble­mes. Pot­ser se­rà aque­lla jo­ve bo­ni­ca iin­tel·li­gent,as­ses­so­ra­per­so­nald’un im­por­tant per­so­nat­ge, o pot­ser se­rà la ma­tei­xa se­cre­tà­ria de con­fi­an­ça, o aquell en­can­ta­dor nò­vio ex­gi­go­ló i pre­sump­te guar­da­es­pat­lles.

La cor­rup­ció és greu, però Ca­mi­lle­ri té tan­ta in­tel·li­gèn­cia com hu­mor. Mau­ro, que pa­teix una ra­ra malal­tia que li pro­vo­ca es­to­nes d’ab­sèn­cia i pa­rà­li­si (i en mo­ments molt es­pe­ci­als), par­ti­ci­pa­rà en un sim­po­si. La se­va po­nèn­cia trac­ta­rà d’èti­ca a la­gra­nem­pre­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.