Pra­ga dau­ra­da

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Llibre|s -

Faig una vol­ta pels vol­tants del mer­cat de Sant An­to­ni, re­mo­de­lat de ma­ne­ra tan de­li­ca­da que de nit sem­bla una ca­te­dral (ai­xò sí, amb pàr­quing). Pas­so per da­vant de la his­tò­ri­ca lli­bre­ria Tor­ra­das, on en la me­va jo­ven­tut re­gi­ra­va les pi­les de lli­bres de se­go­na mà als quals te­ni­en el mal cos­tum de po­sar-los al mig de la co­ber­ta amb una eti­que­ta dau­ra­da com si fos­sin man­da­ri­nes. En aquest bar­ri pres pels mo­der­nets bar­buts, l’epi­cen­tre lli­bre­ter és la Cal­ders, amb pi­a­no i bar­ra com el Rick’s Bar de Ca­sa­blan­ca. Em tro­bo, brin­dant amb cer­ve­sa, dos es­tran­gers ge­nu­ï­na­ment bar­ce­lo­nins, l’edi­tor de La Fu­ga Edi­ci­o­nes, ,i l’es­crip­to­ra txe­ca Es­tan es­pe­rant que ar­ri­bi pú­blic per a la pre­sen­ta­ció d’Evan­ge­lio es­qui­zo­fré­ni­co, una re­co­pi­la­ció de re­lats cen­su­rats pel co­mu­nis­me al gran es­crip­tor txec au­tor d’obres com Jo he ser­vit el rei d’An­gla­ter­ra o Trens ri­go­ro­sa­ment vi­gi­lats. En aquests re­lats bri­lla la fi­gu­ra de l’on­cle per­ta­nyent a aque­lla es­tirp dels nar­ra­dors d’his­tò­ri­es de car­rer, fa­bu­la­dors de bar­ra de bar i ex­tra­va­gants per­pe­tus, he­reu d’aquell al­tre gran per­so­nat­ge de la li­te­ra­tu­ra txe­ca, el bon sol­dat xer­rai­re i be­ve­dor.

La so­ci­e­tat txe­ca va pa­tir el cor­ró de l’im­pe­ri aus­tro­hon­ga­rès, la bo­ta del na­zis­me i la falç i cops de mar­tell del co­mu­nis­me: la se­va ma­ne­ra de re­ve­lar-se era con­ti­nu­ar ex­pli­cant les se­ves ve­lles his­tò­ri­es llen­gua­llar­gues on, amb el sal­con­duit de l’hu­mor i de ser nar­ra­des per bo­jos de ta­ver­na, es bur­la­ven sen­se por dels seus opres­sors.

Mo­nika Zgus­to­va va ser la im­pul­so­ra de la pu­bli­ca­ció dels lli­bres de Bo­hu­mil Hra­bal a Es­pa­nya i la tra­duc­to­ra ex­pli­ca com la pri­me­ra ve­ga­da que el va conèi­xer la va con­vi­dar al seu cau de Pra­ga, a la ta­ver­na U Zlat­he­ho Ty­gra (El Ti­gre d’Or). La pri­me­ra cer­ve­sa la pre­nia en si­len­ci, for­ma­va part del seu ri­tu­al. Re­cor­da com a Bar­ce­lo­na Hra­bal es va ex­ta­si­ar da­vant un qua­dre de Tà­pi­es que el seu edi­tor de Des­ti­no,

te­nia a ca­sa i va im­pro­vi­sar un sor­pre­nent dis­curs com si es­ti­gués en es­tat de tràn­sit. Tam­bé re­cor­da la se­va úl­ti­ma eta­pa tris­ta a l’hos­pi­tal de Pra­ga, des­prés de la mort de la se­va do­na.

Vi­at­jo amb un bit­llet ba­rat a la ca­pi­tal de la Re­pú­bli­ca txe­ca a veu­re si que­da al­gu­na em­prem­ta de Hra­bal en aque­lla ta­ver­na dau­ra­da. Pra­ga es­tà ple­na de fi­res de Na­dal que ac­cen­tu­en aquell ai­re de ciu­tat de con­te. Pas­sa­da la pla­ça de la Ciu­tat Ve­lla i abans d’ar­ri­bar al riu Vla­ta­va hi ha el car­rer Hu­sov,a on s’ubi­ca la ta­ver­na El Ti­gre d’Or. Ar­ri­bo cinc mi­nuts des­prés de l’ho­ra d’ober­tu­ra, a les 15.00 ho­res, i ja es­tà gai­re­bé ple­na! A l’en­tra­da hi ha un pe­tit tau­lell ocu­pat per una enor­me ai­xe­ta me­tàl·li­ca de cer­ve­sa co­ro­na­da per un ti­gre. Els dos tre­ba­lla­dors em mi­ren sus­pi­ca­ços com es mi­ra als fo­ras­ters des­pis­tats. To­tes les tau­les te­nen el car­tell de re­ser­vat i els pre­gun­to si és pos­si­ble pren­dre una ca­nye­ta de cer­ve­sa. El cam­brer em diu ta­xa­tiu que no. Em que­do un mo­ment ta­llat i al mo­ment aga­fa una ger­ra de vi­dre de mig li­tre: “No­més pot ser gran!”. M’es­ta­va pre­nent el pèl. I m’en­can­ta per­què me n’ado­no que he ar­ri­bat al ter­ri­to­ri de

Hi ha al­gun tu­ris­ta, però so­bre­tot grups de txecs en la se­va ter­tú­lia. Hi ha fo­tos de Hra­bal a la pa­ret, amb les gal­tes ro­ges i els ulls en­tre­tan­cats, com a punt de co­men­çar a ex­pli­car una co­sa di­ver­ti­da. En­ca­ra que més im­pres­si­o­nant és el qua­dre de la pa­ret del fons, d’un sur­re­a­lis­me da­li­nià, amb el ros­tre de Hra­bal flo­tant en un mag­ma del qual so­bre­surt un ti­gre. M’en­se­nyen la tau­la on s’as­se­ia, en un ra­có dis­cret, i sem­bla ha­ver que­dat sus­pe­sa en l’ai­re una de les en­tra­nya­bles his­tò­ri­es de l’on­cle Pe­pin. ANTONIO ITURBE

A. ITURBE

De­tall de la ta­ver­na El Ti­gre d’Or

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.