El món dins d’un ma­teix

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s - SÒNIA HERNÁN­DEZ

La pell se­ca d’una serp tro­ba­da al bosc con­ti­nua par­lant, d’una ban­da, de l’animal i la vi­da que co­bria fins a poc temps abans; men­tre que, de l’al­tra, in­vo­ca tam­bé el nou es­tat di­fús i sen­se con­torns del que dei­xa de ser. Ai­xí ens im­pel·leix a sen­tir i pen­sar en la pre­sèn­cia de l’ab­sent, de la qual co­sa no es veu però s’in­tu­eix. Una co­sa si­mi­lar suc­ce­eix amb les res­tes del sub­ma­rí en bron­ze o amb aque­lles bar­ques pin­ta­des en or so­bre ta­ques ne­gres que Josep Ri­e­ra i Ara­gó (Bar­ce­lo­na, 1954) pre­sen­ta a la ga­le­ria Marl­bo­rough de Bar­ce­lo­na. Es tro­ben en un mo­ment li­mi­nar pro­di­gi­ós. Tèc­ni­ca­ment po­dria dir-se que en­tre la fi­gu­ra­ció i l’abs­trac­ció; te­mà­ti­ca­ment, l’ar­tis­ta no té ob­jec­ci­ons en par­lar de l’àni­ma o l’es­pe­rit de les co­ses: “No in­ten­to re­pre­sen­tar, si­nó ex­pli­car co­ses que van més en­llà. En ob­jec­tes com les bar­ques hi ha un com­po­nent una mi­ca mí­tic, fins i tot di­ria que mís­tic; hi ha una part de mis­ti­cis­me en l’obra”, acla­reix.

Es trac­ta de mi­rar dins d’un ma­teix per tro­bar el món, una re­ve­la­ció a la qual va ar­ri­bar quan “a fi­nals dels se­tan­ta des­co­brei­xo dos ar­tis­tes fo­na­men­tals que em do­nen una pau­ta que mar­ca­rà to­ta la me­va tra­jec­tò­ria poste­ri­or: Jo­an Mi­ró i Paul Klee”. Ell ja ha­via tre­ba­llat amb la pin­tu­ra fi­gu­ra­ti­va i amb l’art ci­nè­tic, però per ar­ri­bar a un llen­guat­ge i una li­túr­gia pro­pis com els que ha­via ad­mi­rat en aquells dos re­fe­rents, du­rant tres-cents sei­xan­ta­cinc di­es es va de­di­car, al fi­nal de la jor­na­da, a por­tar un di­a­ri di­bui­xat on nar­ra­va el que ha­via pas­sat: “Va ser una ma­ne­ra d’anar tro­bant els sím­bols i les re­pre­sen­ta­ci­ons que in­ter­pre­ta­ven la vi­da quo­ti­di­a­na, les per­so­nes, les co­ses; i ai­xí es va con­fi­gu­rar el llen­guat­ge que des­prés ha anat apa­rei­xent al llarg de to­ta la me­va obra”. D’aques­ta ma­ne­ra, els sub­ma­rins, les hè­lixs, els avi­ons i les es­fe­res que re­pre­sen­ten pla­ne­tes s’han con­ver­tit en sig­nes

ANA JI­MÉ­NEZ

Josep Ri­e­ra i Ara­gó a la ga­le­ria Marl­bo­rough

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.