Con­tra el ‘sos­tre de vi­dre’

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Art|s -

La ca­sa, el cos i els seus ves­tits són te­mes clàs­sics abor­dats per l’art fe­mi­nis­ta amb di­ver­ses es­tra­tè­gi­es for­mals. Des de la in­fan­te­sa, es vin­cu­la per sem­pre les ne­nes a la llar i a mi­rar pel seu as­pec­te, en un as­saig d’en­cert i er­ror que s’exer­ci­ta tam­bé amb les ni­nes. De fet, la tra­di­ci­o­nal ca­sa de ni­nes in­ven­ta­da al se­gle XIX, en ple au­ge de l’ide­al bur­gès per a la do­na com a “àn­gel de la llar”, con­ti­nua avui vi­gent, frag­men­ta­da i ge­gan­tes­ca ma­te­ri­al­ment, o en apli­ca­ci­ons ci­ber­nè­ti­ques, que con­fir­men el seu ca­ràc­ter mo­dè­lic per a la so­ci­a­lit­za­ció de les ne­nes.

En l’úl­tim quart de se­gle, bo­na part del tre­ball d’Alicia Fra­mis (Bar­ce­lo­na, 1967) s’ha for­ma­lit­zat mit­jan­çant ha­bi­ta­cles, per­for­man­ces i ves­ti­men­tes per de­nun­ci­ar el se­xis­me i obrir al­ter­na­ti­ves, des d’una pers­pec­ti­va re­la­ci­o­nal que pre­tén es­ta­blir di­à­legs amb els pú­blics. Aques­ta ex­po­si­ció, Pa­ve­lló de gè­ne­re, co­mis­sa­ri­a­da per Mar­ga­ri­ta Aiz­pu­ru, re­cull una dot­ze­na de pro­jec­tes de­di­cats per Fra­mis a les vi­cis­si­tuds de la vi­da de les do­nes. Dei­xant fo­ra les mo­ti­va­ci­ons úl­ti­mes d’aques­ta ar­tis­ta mi­grant: la so­li­tud i la por de la nit i del car­rer du­rant perí­o­des en què la jo­ve ar­tis­ta re­si­dia en bar­ris mar­gi­nals, re­sol­tes amb ac­ci­ons du­tes a ter­me per ella ma­tei­xa a Pa­rís i a di­ver­ses ciu­tats d’Ho­lan­da. Tot i ai­xò, és una mos­tra de la

FO­TO: GUI­LLER­MO GUMIEL

A dalt, ‘Ma­ma­men’. Dre­ta, Fra­mis (es­quer­ra) di­ri­geix ‘The walking cei­ling’ ROCÍO DE LA VI­LLA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.