Vi­si­ons es­pa­nyo­les de No­va York

La Vanguardia (Català) - Culturas - - Mirade|s -

L’úl­ti­ma i exi­to­sa no­va no­vel·la de María Du­eñas, ‘Las hi­jas del ca­pitán’, am­bi­en­ta­da en­tre els im­mi­grants es­pa­nyols que vi­vi­en a No­va York als anys tren­ta del se­gle pas­sat, s’afe­geix a un ex­tens i va­ri­at ca­tà­leg de lli­bres es­crits per au­tors es­pa­nyols so­bre la gran ciu­tat nord-ame­ri­ca­na que vam veu­re a tan­tes pel·lí­cu­les –es­criu Fe­de­ri­co Gar­cía Lor­ca a la se­va fa­mí­lia gra­na­di­na des de No­va York el 1929–, el sim­pa­ti­quís­sim grum que fa pi­ca­des d’ullet i mas­te­ga go­ma, i aquell ho­me pàl·lid amb el coll pu­jat que allar­ga la mà amb gran ti­mi­de­sa su­pli­cant els cinc cèn­tims”.

Gar­cía Lor­ca era no­més un dels molts es­pa­nyols que van ar­ri­bar a la ciu­tat en els anys vint i tren­ta, atrets tots per les fas­ci­nants imat­ges de la me­ga­lò­po­lis. Els es­pa­nyols que van (re)vi­si­tar No­va York per pri­me­ra ve­ga­da en el perí­o­de d’en­tre­guer­res pos­se­ï­en una par­ti­cu­lar do­ble vi­sió. No no­més po­di­en aca­rar el que ha­vi­en vist abans en els mit­jans amb el que ve­ien ara a ull pe­lat; tam­bé gau­di­en d’una pe­cu­li­ar for­ma de dé­jà vu his­tò­ric. Com a ciu­ta­dans d’un pa­ís que te­nia en­ca­ra molt fres­ca la me­mò­ria del fi­nal del seu pro­pi im­pe­ri, aquests es­pa­nyols ar­ri­ba­ven a No­va York/Es­tats Units pre­dis­po­sats no no­més a bus­car el ca­liu de la pre­sèn­cia es­pa­nyo­la en aquest cos­tat de l’oceà, si­nó tam­bé a per­ce­bre i pot­ser cri­ti­car les ma­ne­res im­pe­ri­als que ja apun­ta­va el pa­ís, i en es­pe­ci­al el seu Em­pi­re Sta­te. És a dir: en es­criu­re so­bre No­va York, no van dei­xar mai d’es­criu­re so­bre Es­pa­nya.

Grà­ci­es en bo­na me­su­ra a aques­ta cons­ci­èn­cia im­pe­ri­al, els tes­ti­mo­nis no­va­ior­que­sos que han dei­xat els vi­at­gers es­pa­nyols són par­ti­cu­lar­ment va­lu­o­sos. Julio Cam­ba i Jo­sé Mo­re­no Vi­lla tam­bé van vi­si­tar la ciu­tat en la ma­tei­xa èpo­ca que Fe­de­ri­co Gar­cía Lor­ca, per mo­tius molt di­fe­rents. Tots tres van dei­xar tex­tos di­fe­rents en­tre si però, sen­se pre­ten­dre-ho, van es­ta­blir les ba­ses i van es­ta­blir les pau­tes i el te­ma­ri per a una bi­bli­o­te­ca ex­ten­sa i en­ca­ra crei­xent de tex­tos so­bre No­va York es­crits per es­pa­nyols. Al­ho­ra, van ofe­rir una sè­rie d’ob­ser­va­ci­ons i in­di­cis sor­pre­nent­ment vi­gents en­ca­ra per a qui vul­gui tor­nar a veu­re la ciu­tat per pri­mer cop.

Po­e­ta, pin­tor, crí­tic d’ar­qui­tec­tu­ra, ar­xi­ver, Jo­sé Mo­re­no Vi­lla (Mà­la­ga, 1887-Mè­xic, 1955) va vi­at­jar a No­va York el 1927 per un mo­tiu molt pe­cu­li­ar. Aquest sol-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.