Una de ta­pes!

La Vanguardia (Català) - Culturas - - LA VANGUARDIA -

No hi ha una ma­ne­ra més lleu­ge­ra i sa­lu­da­ble d’anar de ta­pes que fer-ho en una lli­bre­ria. Hi po­dreu ele­gir en­tre les em­bo­ti­des d’in­gre­di­ents vi­su­als, les aus­te­res, les pi­cants, les pre­cui­na­des i un am­pli tut­ti-frut­ti. Va ser a par­tir del se­gle XIX, amb la re­vo­lu­ció in­dus­tri­al, l’ar­ri­ba­da de la fotografia i les im­prem­tes ro­ta­ti­ves, que el lli­bre va co­men­çar a uti­lit­zar la por­ta­da com a re­clam en un mer­cat edi­to­ri­al ca­da ve­ga­da més com­pe­ti­tiu. En­ca­ra que el bo­om és al se­gle XX, amb l’au­ge del dis­seny grà­fic, a mig ca­mí en­tre l’art i la pu­bli­ci­tat.

Hi ha pi­o­ners com Ma­no­lo Prieto, que va dis­se­nyar als anys qua­ran­ta les no­vel·les eco­nò­mi­ques de l’edi­to­ri­al Dé­da­lo i va ser el 1956 l’au­tor del To­ro d’Os­bor­ne que en­ca­ra pas­tu­ra per les car­re­te­res es­pa­nyo­les. O Luis So­a­ne amb les se­ves por­ta­des als anys cin­quan­ta

Nar­ra­ti­va Ac­tu­al d’RBA, a més de múl­ti­ples tre­balls grà­fics que l’han con­ver­tit en el dis­se­nya­dor grà­fic ca­ta­là més in­ter­na­ci­o­nal.

M’as­sa­ben­to que es dei­xa­rà cau­re des de la se­va ins­pi­ra­do­ra ca­sa d’Ale­lla per la lli­bre­ria Índex de Vi­las­sar de Mar a veu­re les se­ves edi­to­res d’In­dex Edi­ta. I em faig el tro­ba­dís. Als seus 81 anys, Sa­tué es­tà en ple­na for­ma. Li co­men­to que en aquest lli­bre, on ex­pli­ca di­ver­ti­des tro­ba­des amb Gil de Bi­ed­ma, Jo­an Bros­sa o Car­men Bal­cells, ha es­co­llit una por­ta­da molt aus­te­ra. No va en con­tra de l’allau d’imat­ges i im­puts que fan fu­ror a in­ter­net i el gust pel so­roll de les xar­xes so­ci­als? “És una in­vi­ta­ció a tor­nar a co­men­çar i re­bai­xar el so­roll ac­tu­al. En els pri­mers tres se­gles de lli­bre im­près no hi ha­via tí­tol ni au­tor a les ta­pes dels lli­bres, tret d’al­gu­na ex­cep­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.