L’es­cla­vi­tud de ser zom­bi

La Vanguardia (Català) - Culturas - - LA VANGUARDIA -

Els zom­bis no pas­sen de mo­da. ‘Zom­bie child’ i ‘Litt­le mons­ters’, les du­es pel·lí­cu­les de ‘morts vi­vents’ d’aquest es­tiu agi­tat, ens re­cor­den que aquests és­sers por­ten l’es­cla­vi­tud en el seu ADN

El GPS emet se­nyals con­tra­dic­to­ris. Re­dac­tor i fo­tò­gra­fa su­en per pu­ja­des cos­te­ru­des, es per­den per una tra­ma de carrers idèn­tics i ca­ses sense sig­nes de vi­da. Cre­ma el sol i el cel és d’un blau ru­ti­lant aquest ma­tí d’es­tiu a Coll­se­ro­la. Un ca­mí de ter­ra ens por­ta fins a uns gos­sos que lla­dren al cos­tat d’una pis­ci­na. En surt la pro­pi­e­tà­ria i ens res­ca­ta. La for­tu­na ha tri­gat a apa­rèi­xer però ho ha fet per par­ti­da do­ble: es trac­ta de la ma­re de qui es­tem bus­cant in­fruc­tu­o­sa­ment des de fa una bo­na es­to­na. Sen­si­ble a la nos­tra fal­ta d’hi­dra­ta­ció i deso­ri­en­ta­ció, ens ofe­reix llau­nes de Co­caCo­la i ens acom­pa­nya fins al veí es­tu­di on Ber­ta Blan­ca Iva­now fa set anys que tre­ba­lla, una nau tos­ca de 70 me­tres qua­drats al mig d’una co­lò­nia d’ar­tis­tes, ti­rant a clan­des­ti­na per­què al­gu­nes de les edi­fi­ca­ci­ons van ser eri­gi­des sense per­mís. Ens en­vol­ten mun­ta­nyes i sen­ders em­pe­drats. En la pro­xi­mi­tat s’eri­geix la tor­re de Coll­se­ro­la. A l’ho­rit­zó s’al­bi­ren el mar i l’edi­fi­ci Wal­den de Ricard Bo­fill.

Ber­ta ens rep en gra­no­ta sobre ba­nya­dor de rat­lles. Té un ros­tre pre­ra­fa­e­li­ta i emet na­tu­ra­li­tat i se­gu­re­tat. Ha com­prat pas­tes i pre­pa­ra ca­fè de fil­tre. Mal­grat la se­va jo­ven­tut –va néi­xer a Bar­ce­lo­na el 1992– atre­so­ra una for­ma­ció molt com­ple­ta. Va es­tu­di­ar Arts&De­sign i Wo­menswe­ar al cen­tre uni­ver­si­ta­ri lon­di­nenc Central Saint Mar­tins i es­cul­tu­ra fi­gu­ra­ti­va i pin­tu­ra abs­trac­ta a l’es­co­la de be­lles arts The Arts Stu­dents Le­a­gue de No­va York (on va exer­cir també d’as­sis­tent del professor Bar­ney Ho­des i va im­par­tir clas­ses); va apren­dre a mo­de­lar en ar­gi­la a la Flo­ren­ce Aca­demy of Art i a aco­lo­rir la ce­rà­mi­ca a l’Es­co­la de Ce­rà­mi­ca de la Bis­bal; ha ex­po­sat en di­ver­ses ga­le­ri­es i, en­tre les di­ver­ses be­ques que ha re­but, des­ta­ca la d’es­cul­tu­ra de la Fun­da­ció Gü­ell.

“Des de ben pe­ti­ta em va agra­dar ex­pe­ri­men­tar amb el que ana­va tro­bant al camp, po­ti­ne­jar bà­si­ca­ment –co­men­ta l’am­fi­tri­o­na–. El meu in­terès per la pin­tu­ra i l’es­cul­tu­ra sor­geix amb 17 o 18 anys. No em vaig des­lliu­rar del man­tra fa­mi­li­ar “no po­dràs viu­re d’ai­xò” i els meus ini­cis van ser molt in­es­ta­bles –en­ca­ra que fins i tot avui em pre­sen­to a be­ques cons­tant­ment–, però vaig pren­dre el risc d’aban­do­nar el rumb de la mo­da que ha­via pres a Lon­dres des­prés d’una vi­si­ta re­ve­la­do­ra a l’es­tu­di pa­ri­senc de Mi­quel Bar­ce­ló. Em va ani­mar a re­nun­ci­ar al ca­mí de la co­mer­ci­a­li­tat, a con­ver­tir en re­a­li­tat el som­ni de de­di­car-me al que m’agra­da­va”.

El cau de Ber­ta Blan­ca Iva­now té al­gu­na co­sa de Wun­derkam­mer (ga­bi­net de me­ra­ve­lles), de ta­ller ar­te­sa­nal i de re­fu­gi de cal­ma. Des d’una rà­dio an­ti­ga i es­quit­xa­da de ta­ques de pin­tu­ra s’es­cam­pa mú­si­ca clàs­si­ca. Un forn de raku es­pe­ra el seu mo­ment; bom­bo­nes de bu­tà a ter­ra; crins de ca­vall i una ore­lla de guix sobre una tau­la; ele­ments de­co­ra­tius ja­po­ne­sos (gongs, màs­ca­res, ven­talls), plo­malls i un qua­dre da­li­nià en el qual con­vi­uen una for­qui­lla i una pin­ça de lla­gos­ta pen­ja­des de les pa­rets... En­tre aquest des­ple­ga­ment de ma­tè­ria tan eclèc­tic, dos ob­jec­tes sem­blen con­te­nir més in­for­ma­ció sobre l’ar­tis­ta. D’una ban­da, un mos­tra­ri d’es­malts. “M’en­can­ta pro­var-los. Per mi no hi ha res més ex­ci­tant que es­pe­rar les sor­pre­ses que et brin­da­rà el forn

BER­TA BLAN­CA IVA­NOW As­se­gu­da en un tam­bo­ret, d’es­que­na a la por­ta ober­ta, a con­tra­llum, amb el gruix de les pa­rets es­mor­teint l’aca­lo­ra­ment que im­pe­ra a l’ex­te­ri­or, en un es­tu­di que té al­gu­na co­sa de ‘Wun­derkam­mer’, l’ar­tis­ta ens par­la del seu in­terès per la pin­tu­ra i l’es­cul­tu­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.