Al ci­ne­ma se­pa­rats-però-junts

La Vanguardia (Català) - Culturas - - ANTIVIRALS -

PAN­TA­LLES Me­tro­graph, que és al­ho­ra un ci­ne­ma d’art i as­saig de No­va York i una dis­tri­bu­ï­do­ra, es­tà trac­tant d’in­ven­tar al­gu­na co­sa que se­gur que ani­rem ve­ient més so­vint: el ci­ne­ma se­pa­rats­pe­rò-junts, pro­gra­mar pel·lí­cu­les per veu­re a ca­sa però a una ho­ra con­cre­ta i amb una in­tro­duc­ció a càr­rec del di­rec­tor o d’un pre­sen­ta­dor re­lle­vant. La idea és re­pli­car a ca­sa l’ex­pe­ri­èn­cia d’anar a la fil­mo­te­ca amb al­gú. Ho han fet ja amb films de Clai­re De­nis i Nan Gol­din, amb co­men­ta­ris de la ma­tei­xa Gol­din, i per a l’agost hi ha un me­nú va­ri­at que in­clou des d’un do­cu­men­tal sobre una clí­ni­ca de des­in­to­xi­ca­ció co­mu­ni­tà­ria fins a Two lo­vers, de Ja­mes Gray. El preu és de menys de cinc eu­ros al mes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.