Sín­dria, trui­ta i Xi­be­ca

La Vanguardia (Català) - Culturas - - ANTIVIRALS -

L’ar­tis­ta Cris­ti­na Ban Ban va pas­sar la qua­ran­te­na de la Co­vid a Bro­oklyn, on viu, però amb el cap al Baix Llo­bre­gat, on hi ha­via la se­va famí­lia. Ai­xí que va co­men­çar a pin­tar qua­dres nos­tàl­gics, com el ti­tu­lat El Prat de Llo­bre­gat 2PM, en què apa­reix to­ta la se­va famí­lia di­nant carn d’olla i vi amb ga­so­sa, i gai­re­bé se sent el te­le­no­tí­ci­es de fons, o La Costa Dau­ra­da (a dalt), una es­ce­na de plat­ja amb top-less, Xi­be­ca, trui­ta i talls de sín­dria. Les du­es pe­ces són en Ti­gre y Paloma, la se­va ex­po­si­ció a la ga­le­ria 1969 de No­va York.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.