Ide­al per a la te­va ger­ma­na bru­ta i bor­rat­xa

La Vanguardia (Català) - Culturas - - ANTIVIRALS -

Fa poc par­là­vem per aquí de Gra­ham Gre­e­ne com a es­pia (no era el seu fort) i avui l’es­men­tem de nou com a lec­tor a sou (molt mi­llor). Va ser Gre­e­ne, que fe­ia in­for­mes de lec­tu­ra per al se­gell Long­man’s, qui va in­tuir el po­ten­ci­al d’una no­vel·le­ta cur­ta i es­tra­nyís­si­ma d’un desconegut au­tor du­bli­nès ano­me­nat Bri­an O'No­lan: Na­dar-dos-pá­ja­ros, pu­bli­ca­da amb el pseu­dò­nim que va vo­ler l’au­tor, Flann O’Bri­en. Se’n van ven­dre 200 es­cas­ses cò­pi­es i va es­cla­tar la Se­go­na Guer­ra Mun­di­al. Tots els exem­plars sense ven­dre van que­dar des­tru­ïts quan els ale­manys van bom­bar­de­jar Lon­dres –O’Bri­en fe­ia bro­ma sobre com odi­a­va Hit­ler el lli­bre– i les crí­ti­ques van ser me­di­o­cres ti­rant a do­len­tes. Però el lli­bre, que Ha­rold Blo­om va en­tro­nit­zar a El ca­non oc­ci­den­tal, va co­men­çar a gua­nyar fans tan en­tu­si­as­tes com Bor­ges i Dy­lan Tho­mas, a qui se li va ocór­rer un blurb que va apa­rèi­xer en di­fe­rents edi­ci­ons: “Aquest és el lli­bre per re­ga­lar a la te­va ger­ma­na, si és una no­ia bor­rat­xa, bru­ta i cri­da­ne­ra”. A veu­re si Nór­di­ca, que aca­ba de pu­bli­car el lli­bre en cas­te­llà, es llan­ça a uti­lit­zar-lo a la fai­xa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.