La por del músic a la se­va trom­pe­ta

La Vanguardia (Català) - Culturas - - ANTIVIRALS -

Quan te­nia 21 anys, el trom­pe­tis­ta Ber­nat Xa­me­na aca­ba­va de tor­nar Ma­llor­ca del seu primer curs a l’East­man de Roc­hes­ter, con­si­de­ra­da una de les millors es­co­les de mú­si­ca del món. Un dia va aga­far la trom­pe­ta per as­sa­jar i va no­tar com el so tre­mo­la­va sense que el po­gués con­tro­lar. A par­tir de lla­vors, va no­tar que no po­dia ata­car la pri­me­ra no­ta, ni la se­güent, fins que va ar­ri­bar el dia en què tan sols d’acos­tar-se l’ins­tru­ment a la bo­ca li pro­du­ïa es­pas­mes in­vo­lun­ta­ris. Del que pa­tia se’n diu “dis­to­nia fo­cal d’em­bo­ca­du­ra” i es co­neix en la pro­fes­sió com “el càn­cer del músic”. Al do­cu­men­tal Boc­ca chiu­sa par­la d’ai­xò i dels set llargs anys que va pas­sar en si­len­ci fins que va po­der tor­nar a to­car. S’emet a Filmin dins del fes­ti­val At­làn­ti­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.