Els més ve­nuts?

La Vanguardia (Català) - Culturas - - ANTIVIRALS -

Si un escriptor com­pra el seu pro­pi lli­bre, comp­ta com a cò­pia ve­nu­da? La pregunta va res­sor­gir quan un au­tor bri­tà­nic de thri­llers, Mark Daw­son, va com­prar 400 cò­pi­es del seu pro­pi lli­bre per acon­se­guir en­trar al top 10 de la llis­ta de The Sun­day Ti­mes, la de re­fe­rèn­cia al Reg­ne Unit. Ho va acon­se­guir: va sal­tar del lloc 13 al 8. Ell ho va jus­ti­fi­car di­ent que no és tram­pa, que no­més va com­prar els 400 lli­bres per re­ven­dre’ls ell ma­teix i que té com­pra­dors in­teres­sats. Hi ha ha­gut ca­sos pit­jors: quan Do­nald Trump jr. va pu­bli­car un pam­flet an­ti­es­quer­rà ti­tu­lat Trig­ge­red ,el Par­tit Re­pu­bli­cà en va pre­re­ser­var cò­pi­es per va­lor de 90.000 eu­ros a fi de co­lar-lo a les llis­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.