Un mo­ment En­ron per a les ‘fin­tech’ eu­ro­pe­es

L’es­càn­dol de la fir­ma ale­ma­nya mi­na la con­fi­an­ça dels con­su­mi­dors i els su­per­vi­sors en un sec­tor que va a la cua dels Es­tats Units

La Vanguardia (Català) - Diners - - 4 Diners - Ro­sa Sal­va­dor El ca­ris­ma en­ce­ga l’opinió pú­bli­ca

“S’ha aca­bat la fes­ta de les fin­tech?”, es pre­gun­ta­ven aques­ta set­ma­na ex­perts del sec­tor en un fò­rum d’in­ter­net. L’es­càn­dol de Wi­re­card po­dria te­nir un im­pac­te en el sec­tor sem­blant al que va te­nir el frau d’En­ron en la nor­ma­ti­va comp­ta­ble dels Es­tats Units: va im­pul­sar una re­for­ma comp­ta­ble (la llei Sar­ba­nes-Ox­ley) que va en­du­rir els con­trols in­terns i dels re­gu­la­dors i va fre­nar ini­ci­a­ti­ves de li­be­ra­lit­za­ció fi­nan­ce­ra. Aquest mo­vi­ment ja es­tà so­bre de la tau­la: el pre­si­dent del Banc de Pa­ga­ments In­ter­na­ci­o­nal, Au­gus­tin Cars­tens, ja ha dit que ca­len re­gles uni­tà­ri­es per­què “els par­ti­ci­pants no ban­ca­ris i els pro­ve­ï­dors de ser­veis de pa­ga­ments pu­guin ser in­cor­po­rats en l’es­que­ma glo­bal” del con­trol de les en­ti­tats fi­nan­ce­res.

“Cal bus­car un equi­li­bri en­tre re­gu­lar i fre­nar la in­no­va­ció”, diu Eli­as Gha­nem, di­rec­tor d’in­ves­ti­ga­ció so­bre Ser­veis Fi­nan­cers de la con­sul­to­ra Cap­ge­mi­ni. Aques­ta opinió no la com­par­teix Car­los Blan­co, di­rec­tor del fons En­co­men­da Smart Ca­pi­tal i in­ver­sor en fin­tech com Goin, Fin­te­ca o Typs. “Wi­re­card no és una fin­tech, si­nó una em­pre­sa de mit­jans de pa­ga­ments, amb fit­xa ban­cà­ria a Ale­ma­nya i que co­tit­za al Dax. Ha fet un frau fi­nan­cer, sí, com al­tres grans em­pre­ses d’al­tres sec­tors, però ai­xò no hau­ria de per­ju­di­car les fin­tech que sim­ple­ment eren les se­ves cli­en­tes”.

Per a mi­lers de cli­ents de 70 d’aques­tes fir­mes, tot i ai­xò, la di­fe­rèn­cia no és tan clara: el di­ven­dres 26 de juny la Fi­nan­ci­al Con­duct Aut­ho­rity (el re­gu­la­dor ban­ca­ri bri­tà­nic) va de­ci­dir sus­pen­dre l’ac­ti­vi­tat de WCS, la fi­li­al bri­tà­ni­ca de l’em­pre­sa, i els va dei­xar sen­se ac­cés als seus comp­tes oberts a tra­vés d’apps com Cur­ve, Pockit, Sol­do o Ty­mit. Fins i tot mal­grat que WCS no­més era un emis­sor de tar­ge­tes i per llei els fons dels cli­ents eren en bancs co­mer­ci­als. “És una gar­ro­ta­da per a la con­fi­an­ça del con­su­mi­dor en el sec­tor. Nin­gú hi po­sa­rà tots els di­ners” va re­co­nèi­xer Mic­ha­el Kent, fun­da­dor de l’em­pre­sa

Markus Braun, el fun­da­dor de Wi­re­card, es va cre­ar una imat­ge d’em­pre­ne­dor vi­si­o­na­ri que va en­llu­er­nar l’opinió pú­bli­ca ale­ma­nya, on la in­dús­tria és en sec­tors tra­di­ci­o­nals. Les se­ves con­fe­rèn­ci­es so­bre el nou món de les fi­nan­ces i el seu es­til, que in­clo­ïa su­è­ters de coll alt, com Ste­ve Jobs, van ser una pan­ta­lla con­tra les crí­ti­ques, que sem­bla­ven mo­gu­des per l’en­ve­ja. Aquest no és un cas aï­llat. El ca­ris­ma de la fun­da­do­ra de la tec­no­lò­gi­ca de la sa­lut The­ra­nos, Eli­sa­beth Hol­mes, i els seus con­tac­tes amb fa­mo­sos com Henry Kis­sin­ger o Hi­llary Clin­ton tam­bé van en­ce­gar els in­ver­sors, que van va­lo­rar l’em­pre­sa en 9.000 mi­li­ons d’eu­ros, qu­an no­més fe­ia ser­vir mà­qui­nes con­ven­ci­o­nals per fer anà­li­sis de sang del tot or­di­nà­ri­es.

de la in­ver­sió a Eu­ro­pa en ‘fin­tecs’ es con­cen­tra a la Gran Bre­ta­nya i Ale­ma­nya

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.