1.500%

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 5 - Pu­ja­da a la bor­sa

de re­me­ses Azi­mo.

Les fin­tech que es di­ri­gei­xen al con­su­mi­dor fi­nal són, tot i ai­xò, no­més una part del sec­tor. Gha­nem des­ta­ca que la ma­jor part de la in­dús­tria són en­a­blers o pro­ve­ï­dors de tec­no­lo­gia i ser­veis per als grans grups fi­nan­cers, des de la ban­ca, les as­se­gu­ran­ces o fins i tot ge­gants de les te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons, com ara Oran­ge, que ha llan­çat el seu pro­pi banc, amb Wi­re­card com a pro­ve­ï­dor. “Apor­ten so­lu­ci­ons que per­me­ten mi­llo­rar l’ex­pe­ri­èn­cia di­gi­tal dels cli­ents de la ban­ca. Les fin­tech són mi­llors en la ges­tió de les da­des, més àgils, i dis­se­nyen des del prin­ci­pi una ope­ra­ti­va com­ple­ta­ment mò­bil, per la qual co­sa l’as­so­ci­a­ció en­tre la so­li­de­sa fi­nan­ce­ra i la xar­xa de dis­tri­bu­ció de la ban­ca i el ta­lent de les fin­tech és la mi­llor fór­mu­la per a la re­no­va­ció fi­nan­ce­ra”, as­se­nya­la Gha­nem.

Car­los Blan­co, en can­vi, in­ver­teix en fin­tech di­ri­gi­des a con­su­mi­dors fi­nals en nín­xols de mer­cats com la ges­tió d’hi­po­te­ques, l’es­tal­vi pe­ri­ò­dic o les bes­tre­tes a la plan­ti­lla del sa­la­ri dels di­es tre­ba­llats. A pa­rer

s’han llan­çat bancs di­gi­tals de no­va cre­a­ció que ja te­nen lli­cèn­cia ban­cà­ria, com els bri­tà­nics Re­vo­lut, Atom, Stalr­ling o Mon­zo, men­tre que l’ale­many N26 (que uti­lit­za la tec­no­lo­gia de Wi­re­card) ope­ra sen­se lli­cèn­cia ban­cà­ria. L’em­pen­ta de les big tech, tot i ai­xò, és tan gran que ge­gants ban­ca­ris com Gold­man Sachs han co­men­çat a ven­dre pro­duc­tes fi­nan­cers per Ama­zon, des­ta­ca Gha­nem. “In­dub­ta­ble­ment te­nen una for­ça co­mer­ci­al i un ac­cés a con­su­mi­dors més gran que la ma­tei­xa ban­ca. Però és un mo­vi­ment ar­ris­cat: po­dria aca­bar sent l’abra­ça­da de l’ós”.

L’as­tro­nò­mi­ca pu­ja­da de la co­tit­za­ció de l’em­pre­sa de wi­fi al MAB en no­més qua­tre anys no va des­per­tar sos­pi­tes ni al re­gu­la­dor ni als au­di­tors

El frau comp­ta­ble de Wi­re­card de­mos­tra que no hi ha mer­cats im­mu­nes al frau: si els Es­tats Units van te­nir En­ron i Ma­doff, la bor­sa es­pa­nyo­la es va veu­re sac­se­ja­da el 2014 per l’es­càn­dol de Gowex, una tec­no­lò­gi­ca que era l’es­tre­lla del MAB, amb una pu­ja­da de la co­tit­za­ció d’un 1.500% en qua­tre anys i que es va in­ven­tar un 90% dels in­gres­sos dels seus comp­tes. El 2013 va ser Pes­ca­no­va qui, tot i co­tit­zar al Mer­cat Con­ti­nu, va po­der cre­ar una xar­xa d’em­pre­ses fan­tas­ma a l’es­tran­ger per in­flar les ven­des i cre­ar un fo­rat de 3.560 mi­li­ons d’eu­ros, que va aca­bar amb el seu res­cat per part de la ban­ca cre­di­to­ra.

Els fun­da­dors de les du­es fir­mes, Je­na­ro Gar­cía i Ma­nu­el Fernán­dez de Sou­sa, han es­tat acu­sats d’es­ta­fa i con­ti­nu­en pen­dents de ju­di­ci. Got­ham City Re­se­arch, una fir­ma d’in­ver­sió es­pe­ci­a­lit­za­da a pren­dre po­si­ci­ons cur­tes so­bre va­lors que va des­co­brir l’en­gany de Gowex, va res­pon­dre a les crí­ti­ques que va re­bre ini­ci­al­ment el seu in­for­me re­cor­dant que “au­di­tors, re­gu­la­dors, ad­vo­cats o bancs d’in­ver­sió ra­ra­ment de­tec­ten el frau” i en can­vi ata­quen les fir­mes que el des­ta­pen. Gowex, com Pes­ca­no­va, te­nia els comp­tes ava­lats per au­di­tors, que no van ve­ri­fi­car els con­trac­tes, com sí que va fer Got­ham.

Mi­lers de cli­ents de 70 ‘fin­tech’ que usa­ven Wi­re­card van per­dre l’ac­cés als comp­tes du­rant uns di­es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.