La Co­vid-19 re­for­ça la in­ver­sió sos­te­ni­ble

Ha re­sis­tit més bé a les cai­gu­des dels mer­cats i és el ve­hi­cle que ha de fi­nan­çar la re­cu­pe­ra­ció ver­da

La Vanguardia (Català) - Diners - - 6 Diners - Lo­re­na Far­ràs Pé­rez

Al març, qu­an als mer­cats tot era pu­ra in­cer­te­sa per l’ini­ci de la pan­dè­mia de la Co­vid-19, la in­ver­sió ASG (la que té en comp­te fac­tors me­di­am­bi­en­tals, so­ci­als i de go­ver­nan­ça) va re­gis­trar més bon com­por­ta­ment. En el cas d’Eu­ro­pa, l’ín­dex Mas­ci Eu­ro­pe va ob­te­nir pèr­du­es d’un -16,8% al març, que es van en­fon­sar fins a un -24,8% el pri­mer tri­mes­tre, i les pèr­du­es de l’ín­dex sos­te­ni­ble amb bi­aix d’in­ver­sió so­ci­al­ment res­pon­sa­ble MSCI Eu­ro­pa SRI EUR van ser d’un -13,2% al març i d’un -20,1% els tres pri­mers me­sos. És a dir, aquest úl­tim va per­dre un 3,6% i un 4,7% menys, res­pec­ti­va­ment. “La di­fe­rèn­cia pot sem­blar pe­ti­ta, però es­tem par­lant de molts di­ners”, as­se­nya­la So­le­dad Hur­ta­do de Men­do­za, di­rec­to­ra ge­ne­ral de BNP Pa­ri­bas As­set Ma­na­ge­ment per a Ibe­ria.

La clau és “una ges­tió del risc més efi­ci­ent”, que té en comp­te as­pec­tes “que van més allà dels pu­ra­ment fi­nan­cers”, afir­ma Gon­za­lo Ren­gi­fo, di­rec­tor ge­ne­ral de Pic­tet AM a Ibe­ria i Lla­ti­no­a­mè­ri­ca. “Es trac­ta d’in­ver­si­ons més se­gu­res que els úl­tims cinc anys han acon­se­guit ser més ren­di­bles. Ara bé, és una in­ver­sió per po­sar els llums llargs, a mit­jà i llarg ter­mi­ni”, acla­reix Ren­gi­fo.

La cri­si pro­vo­ca­da pel co­ro­na­vi­rus ha des­per­tat en­ca­ra més l’in­terès per un ti­pus d’in­ver­sió que ja re­gis­tra­va im­por­tants crei­xe­ments els úl­tims anys i que ara, a més, co­bra im­por­tàn­cia com a ve­hi­cle d’in­ver­sió de l’ano­me­na­da re­cu­pe­ra­ció ver­da eu­ro­pea. “Les fi­nan­ces sos­te­ni­bles són l’ei­na a tra­vés de la qual se­rà pos­si­ble la tran­si­ció cap a un mo­del baix en car­bo­ni. Hi han de ser, fent cos­tat, do­nant fi­nan­ça­ment i ofe­rint so­lu­ci­ons in­no­va­do­res. El seu pa­per és fo­na­men­tal”, as­se­gu­ra Hur­ta­do.

“El sec­tor fi­nan­cer és qui ha de fi­nan­çar el can­vi del sis­te­ma pro­duc­tiu”, coin­ci­deix Ma­ri­sa Agui­lar, di­rec­to­ra ge­ne­ral d’Alli­anz GI, però cal “un marc re­gu­la­to­ri ca­da cop més am­bi­ci­ós que di­ri­gei­xi les fi­nan­ces cap a la sos­te­ni­bi­li­tat”, ad­ver­teix.

Com a pri­mer pas, el Par­la­ment Eu­ro­peu aca­ba d’apro­var una pro­pos­ta le­gis­la­ti­va so­bre in­ver­si­ons per pro­ba­bi­li­tat són am­bi­en­tals, aler­ta el Fò­rum Eco­nò­mic Mun­di­al sos­te­ni­bles que es­ta­bleix les no­ves nor­mes per de­ter­mi­nar si una ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca és me­di­am­bi­en­tal­ment sos­te­ni­ble. El Par­la­ment co­mu­ni­ta­ri en­tén que “l’es­ta­bli­ment de cri­te­ris clars so­bre in­ver­si­ons ver­des és fo­na­men­tal per atreu­re més di­ners pú­blics i pri­vats per­què la Unió Eu­ro­pea pu­gui avan­çar cap a l’ob­jec­tiu de la neu­tra­li­tat en les se­ves emis­si­ons el 2050, tal com plan­te­ja el Pac­te Verd, però tam­bé per evi­tar l’eco­blan­queig (qu­an es clas­si­fi­ca com a eco­lò­gic o sos­te­ni­ble al­gu­na co­sa que no ho és)”.

Ren­gi­fo ad­ver­teix que “la le­gis­la­ció que ve és molt exi­gent”. “Per al 2021 i, so­bre­tot, el 2022, els ges­tors d’ac­tius han de te­nir una po­lí­ti­ca molt clara de com in­te­grar fac­tors ASG en els pro­ces­sos d’in­ver­sió i qui­na és la se­va ofer­ta de pro­duc­tes sos­te­ni­bles”, afir­ma. Però en­ca­ra que­da molt per fer. “Un te­ma pen­dent és que cap en­ti­tat no pro­por­ci­o­na un se­gell de sos­te­ni­bi­li­tat a tot Eu­ro­pa. La no­va nor­ma­ti­va ho ha de fa­ci­li­tar, però no se­rà sen­zill”, aler­ta el di­rec­tor ge­ne­ral de Pic­tet AM a Ibe­ria i Lla­ti­no­a­mè­ri­ca.

Aquests can­vis nor­ma­tius es fan pen­sant en l’es­tal­vi­a­dor. “És molt im­por­tant po­sar-li les co­ses fà­cils per­què pu­gui pren­dre les mi­llors de­ci­si­ons d’in­ver­sió se­gons el seu in­terès per­so­nal i tam­bé el del pla­ne­ta”, con­clou Jo­a­quín Gar­ral­da, pre­si­dent de Spain­sif, as­so­ci­a­ció que pro­mou la in­ver­sió so­ci­al­ment res­pon­sa­ble a Es­pa­nya i que aques­ta set­ma­na ha de­di­cat un curs a aquest ti­pus de fi­nan­ça­ment.

Els cinc pri­mers ris­cos

Una se­gu­re­tat més gran i la ren­di­bi­li­tat es de­uen a una ges­tió del risc més efi­ci­ent

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.