Es­pa­nya com a cen­tre de ser­veis

La Vanguardia (Català) - Diners - - 6 Diners - Ser­gi Le­mus

Els cen­tres de ser­veis com­par­tits no han es­tat l’ex­cep­ció de la po­sa­da a pro­va que ha su­po­sat la Co­vid-19. En aquest àm­bit Es­pa­nya ha pas­sat amb no­ta men­tre que al­guns dels “com­pe­ti­dors” han pa­tit més di­fi­cul­tats. El temps ne­ces­sa­ri per re­cu­pe­rar i es­ta­bi­lit­zar les ope­ra­ci­ons va ser sig­ni­fi­ca­ti­va­ment in­fe­ri­or en cen­tres ubi­cats aquí (ple­na­ment ope­ra­tius en re­mot en molt pocs di­es) grà­ci­es, so­bre­tot, al ni­vell d’in­fra­es­truc­tu­res i te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons i la dis­po­ni­bi­li­tat de con­ne­xi­ons d’al­ta ve­lo­ci­tat a les llars.

Per con­tra, les di­fi­cul­tats més im­por­tants de cen­tres offs­ho­re –nor­mal­ment fo­ca­lit­zats en fun­ci­ons transac­ci­o­nals i de vo­lum, on prin­ci­pal­ment es per­se­gueix un cost la­bo­ral com més baix mi­llor (l’Ín­dia i les Fi­li­pi­nes en són exem­ples)– han es­tat de­gu­des a in­fra­es­truc­tu­res més frà­gils (in­ter­net, sub­mi­nis­tra­ments, et­cè­te­ra) o fal­ta de vi­si­bi­li­tat. Al­gu­nes ac­ti­vi­tats si­tu­a­des en aquests pa­ï­sos con­ti­nu­a­ven sen­se ha­ver-se re­cu­pe­rat del tot set­ma­nes des­prés.

Fa temps que Es­pa­nya és re­fe­rent en ne­ars­ho­re, una ca­te­go­ria en què s’ubi­quen cen­tres que re­que­rei­xen ta­lent qua­li­fi­cat, pres­tar ser­veis en múl­ti­ples idi­o­mes, ma­teix fus ho­ra­ri... Pro­ba­ble­ment, no­més dar­re­re de Po­lò­nia, que con­ti­nua sent la prin­ci­pal ubi­ca­ció a Eu­ro­pa. Qu­an l’ob­jec­tiu prin­ci­pal és mi­ni­mit­zar cos­tos, a Eu­ro­pa tam­bé es con­si­de­ren pa­ï­sos com ara Ro­ma­nia, la Re­pú­bli­ca Txe­ca, Bul­gà­ria i Hon­gria. Por­tu­gal s’ha con­ver­tit els úl­tims anys en un dels prin­ci­pals com­pe­ti­dors d’Es­pa­nya per l’ofer­ta sem­blant a cos­tos més re­du­ïts. Les lo­ca­lit­za­ci­ons a Lla­ti­no­a­mè­ri­ca es­tan te­nint més di­fi­cul­tats en l’en­torn de la Co­vid-19.

Bar­ce­lo­na i Ma­drid han tor­nat a ser al ra­dar per­què són molt atrac­ti­ves per a ser­veis de va­lor afe­git. Més en­llà de fun­ci­ons “tra­di­ci­o­nals” (fi­nan­ces, re­cur­sos hu­mans, IT, com­pres) s’es­tan cre­ant molts cen­tres a Es­pa­nya de te­mes com analy­tics, ci­ber­se­gu­re­tat, màr­que­ting di­gi­tal, fi­nan­ces di­gi­tals, ro­bo­tics, in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al, ca­de­na de sub­mi­nis­tra­ment... Els as­pec­tes en què Es­pa­nya és su­pera­da per al­tres en­cla­va­ments es­tan re­la­ci­o­nats amb menys cos­tos la­bo­rals i el su­port d’ins­ti­tu­ci­ons pú­bli­ques, tant en for­ma d’ajuts di­rec­tes com d’ini­ci­a­ti­ves per ge­ne­rar es­ta­bi­li­tat, im­pul­sar la fle­xi­bi­li­tat la­bo­ral i re­co­nèi­xer el va­lor es­tra­tè­gic del sec­tor.

Hi po­dria ha­ver mol­tes opor­tu­ni­tats postCo­vid-19 per ges­ti­o­nar nous ser­veis. Avi­at tor­na­rà a ser clau la pro­xi­mi­tat ge­o­grà­fi­ca i es­tar ben con­nec­tat tant amb la seu cen­tral com amb els mer­cats eu­ro­peus. Ai­xí ma­teix, la capa­ci­tat de re­ac­ció, ja de­mos­tra­da, i l’afi­ni­tat cul­tu­ral i idi­o­mà­ti­ca con­ti­nu­a­ran sent de­ci­si­ves. Si acon­se­guim po­ten­ci­ar agi­li­tat, fle­xi­bi­li­tat (tam­bé en l’es­truc­tu­ra de cos­tos), in­no­va­ció, col·la­bo­ra­ció –in­ter­na i amb ter­cers– i au­to­ma­tit­za­ció, te­nim una opor­tu­ni­tat: ser la lo­ca­lit­za­ció idò­nia per a ser­veis que re­que­rei­xin es­pe­ci­a­lit­za­ció, po­ten­ci­ar la cul­tu­ra cor­po­ra­ti­va i trans­for­mar les ope­ra­ci­ons.

El ni­vell d’in­fra­es­truc­tu­res de la IT i de les con­ne­xi­ons d’al­ta ve­lo­ci­tat de les llars ha per­mès aguan­tar la pan­dè­mia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.