Olym­pus es ven el ne­go­ci fo­to­grà­fic

La Vanguardia (Català) - Diners - - 8 Diners -

Des­prés de 84 anys, Olym­pus, la mí­ti­ca mar­ca de cà­me­ra de fo­tos ja­po­ne­sa, ha ve­nut la se­va di­vi­sió a un fons, Ja­pan In­dus­tri­al Part­ners (JIP), que in­ten­ta­rà tor­nar la ren­di­bi­li­tat a un ne­go­ci cas­ti­gat per la com­pe­tèn­cia de l’smartp­ho­ne. A co­men­ça­ments del 2000, Olym­pus en­ca­ra te­nia una pre­sèn­cia re­lle­vant en la fo­to­gra­fia ana­lò­gi­ca i re­cent­ment es va con­so­li­dar amb les cà­me­res evil (o mir­ror­less), de pe­tit for­mat. JIP as­se­gu­ra que els apa­rells con­ti­nu­a­ran ve­nent-se so­ta la ma­tei­xa mar­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.