Du­rant la pan­dè­mia s’im­pri­meix (i més)

HP es man­té lí­der amb un 48,2% del mer­cat es­pa­nyol, però ha pa­tit les con­se­qüèn­ci­es de l’atu­ra­da

La Vanguardia (Català) - Diners - - 8 Diners - Nor­ber­to Ga­lle­go

En­ca­ra no se sa­ben les da­des del mer­cat es­pa­nyol d’im­pres­so­res du­rant el se­gon tri­mes­tre, però pre­sump­ta­ment hau­ri­en de ser pit­jors que les del pri­mer, que al seu torn van ser pit­jors que les –molt bo­nes– del quart tri­mes­tre del 2019. Ma­ría Cé­sar, di­rec­to­ra de sis­te­mes d’im­pres­sió d’HP a Es­pa­nya, subrat­lla que la pan­dè­mia ha cau­sat una greu dis­fun­ció del mer­cat, en un mer­cat de què aques­ta em­pre­sa con­tro­la un 49,2%.

En el seg­ment de con­sum, el més vo­lu­mi­nós, la de­man­da d’im­pres­so­res s’ha mul­ti­pli­cat de cop, però no hi ha­via prou ofer­ta, de ma­ne­ra que els lliu­ra­ments al pú­blic –que me­su­ra la con­sul­to­ra IDC– van bai­xar un 9,4% en­tre el ge­ner i el març. Hi­po­tè­ti­ca­ment el re­sul­tat hau­ria po­gut ser po­si­tiu si no hi ha­gués ha­gut els pro­ble­mes lo­gís­tics que van co­men­çar amb la pa­ra­lit­za­ció de les fà­bri­ques xi­ne­ses al ge­ner.

És un de­tall re­lle­vant, per­què de les 335.000 uni­tats ab­sor­bi­des pel mer­cat es­pa­nyol en aquest perí­o­de, 287.000 (un 85,6%) van es­tar en mans dels con­su­mi­dors. Cé­sar ho des­ta­ca com a con­se­qüèn­cia del te­le­tre­ball i la re­clu­sió dels es­tu­di­ants: es van dis­pa­rar les subs­crip­ci­ons a Ins­tant Ink, pro­gra­ma d’HP que sub­mi­nis­tra tin­ta a do­mi­ci­li se­gons el rit­me de con­sum.

En can­vi, “el ne­go­ci d’im­pres­sió en ofi­ci­nes va cau­re un 25%: de 64.000 a 48.000 im­pres­so­res ve­nu­des. “Molts pro­ces­sos de les em­pre­ses es van des­pla­çar a ca­sa dels tre­ba­lla­dors, i en con­se­qüèn­cia no no­més van bai­xar les ven­des de hardwa­re, si­nó tam­bé el vo­lum con­trac­tat en rè­gim de pa­ga­ment per pà­gi­nes im­pre­ses”, va re­su­mir en con­ver­sa amb Di­ners.

Atès que HP és lí­der en la ven­da dels dos seg­ments, amb un vo­lum que tri­pli­ca el del se­gon com­pe­ti­dor, ho ha pa­tit pro­por­ci­o­nal­ment més que al­tres mar­ques. Aquí en­cai­xa­va una pre­gun­ta clàs­si­ca ca­da cop que es par­la del sec­tor: hi ha mas­sa mar­ques per a un mer­cat que de­cau o no­més creix mar­gi­nal­ment? La res­pos­ta no­més pot ser glo­bal.

Qu­an l’any pas­sat Xe­rox va pre­sen­tar una ofer­ta te­me­rà­ria de com­pra so­bre HP, poste­ri­or­ment re­but­ja­da i aban­do­na­da, una de les fór­mu­les de­fen­si­ves que van sug­ge­rir els ana­lis­tes va ser un ma­ri­dat­ge en­tre HP i al­gun dels seus com­pe­ti­dors ja­po­ne­sos. El co­ro­na­vi­rus va sus­pen­dre aquest de­bat, que en al­gun mo­ment re­a­pa­rei­xe­rà.

Tam­bé hi ha abun­dàn­cia de mo­dels a les bo­ti­gues. L’en­tre­vis­ta­da as­sen­teix, però amb un ma­tís: “Si n’hi ha tants és per­què les ne­ces­si­tats dels cli­ents són ver­sà­tils, tot i que una ten­dèn­cia de tots els fa­bri­cants apun­ta a sim­pli­fi­car ca­tà­legs, per ges­ti­o­nar amb més efi­ci­èn­cia la ca­de­na de sub­mi­nis­tra­ment”.

Els mo­dels d’in­gres­sos evo­lu­ci­o­nen cap al pa­ga­ment per ús, tal com pas­sa en al­tres sec­tors tec­no­lò­gics. En aquest cas és la part emer­gi­da d’una ten­dèn­cia més gran: des­no­nat per im­pos­si­ble el tò­pic de “l’ofi­ci­na sen­se pa­per”, la im­pres­sió es con­cep avui com un ele­ment ne­ces­sa­ri del flux de tre­ball.

Per ai­xò HP i els seus com­pe­ti­dors ten­dei­xen a pro­duir so­lu­ci­ons di­gi­tals: es po­den con­fi­gu­rar tas­ques mit­jan­çant una apli­ca­ció, es pot im­pri­mir a dis­tàn­cia, avan­çar l’au­to­pro­tec­ció dels con­tin­guts... “La in­no­va­ció, i d’ai­xò aquí a Sant Cu­gat en sa­bem una mi­ca, fa­ci­li­ta molt la re­no­va­ció de la nos­tra ba­se ins­tal·la­da, que en temps nor­mals té un ci­cle de vi­da de qua­tre a cinc anys però úl­ti­ma­ment ha tin­gut un com­por­ta­ment molt es­ta­ble”.

S’es­pe­ra una re­cu­pe­ra­ció de la de­man­da més en­llà del tri­mes­tre que s’aca­ba de tan­car? “Im­pos­si­ble sa­ber-ho, però hi ha in­di­cis que les em­pre­ses s’es­tan equi­pant per allar­gar el te­le­tre­ball, al­menys d’una part del per­so­nal, i al­menys una part de la set­ma­na [...] s’hau­ran de re­plan­te­jar el mo­del d’im­pres­sió ba­sant-se en el nú­vol”.

Les mar­ques han es­tat des­bor­da­des per la de­man­da ge­ne­ra­da pel te­le­tre­ball

A les em­pre­ses s’ac­cen­tu­a­rà el pa­ga­ment per ús, i ai­xò con­di­ci­o­na el ci­cle de vi­da útil

ARCHIVO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.