I si ar­ri­ben els zom­bis?

La Vanguardia (Català) - Diners - - 8 Diners - Mar­ta Cha­var­ría Ro­me­ro

El con­curs de cre­di­tors té for­mal­ment dos ob­jec­tius al­ter­na­tius: sal­var l’em­pre­sa del­que­tra­di­ci­o­nal­ment s’ha cone­gut com a fa­lli­da, po­sant a la se­va dis­po­si­ció ins­tru­ments que li per­me­tin su­perar la si­tu­a­ció d’in­sol­vèn­cia, i, si ai­xò no fos pos­si­ble, li­qui­dar-la i pa­gar els cre­di­tors amb el pro­duc­te de la li­qui­da­ció. Tot i ai­xò, la fun­ció in­di­rec­ta del con­curs és la pro­tec­ció de la se­gu­re­tat i la con­fi­an­ça en el tràn­sit mer­can­til, ja que ac­tua com a se­nyal so­bre em­pre­ses amb pro­ble­mes de sol­vèn­cia i, per tant, mi­ni­mit­za el risc de con­ta­gi a les sa­nes. És per ai­xò que la le­gis­la­ció con­cur­sal ha es­tat im­po­sant al deu­tor l’obli­ga­ció de sol·li­ci­tar la de­cla­ra­ció de con­curs en un ter­mi­ni de dos me­sos des que co­neix el seu es­tat d’in­sol­vèn­cia i per­met que, da­vant sig­nes ob­jec­tius d’in­sol­vèn­cia, si­guin fins i tot els ma­tei­xos cre­di­tors els que l’ins­tin al jut­ge. D’aques­ta­ma­ne­ra­que­da­pro­te­gi­da–ra­o­na­ble­ment– la pre­sump­ció de sol­vèn­cia de tot ope­ra­dor que nor­mal­ment ac­tua en el tràn­sit mer­can­til.

Tot i ai­xò, hi ha mo­tius per es­ti­mar que la se­gu­re­tat del tràn­sit mer­can­til es veu­rà min­va­da, al­menys du­rant un temps, des­prés de la pu­bli­ca­ció del re­ial de­cret llei 16/2020, de 28 d’abril, de me­su­res pro­ces­sals i or­ga­nit­za­ti­ves per fer front a la Co­vid-19 en l’àm­bit de l’Ad­mi­nis­tra­ció de Jus­tí­cia.

En el con­text ac­tu­al, de grans di­fi­cul­tats per a la ma­jo­ria de les em­pre­ses, s’ha pre­tès evi­tar un im­me­di­at i si­mul­ta­ni gran nom­bre de de­cla­ra­ci­ons de con­curs, en­tre al­tres vi­es, exo­ne­rant el deu­tor del deu­re de de­cla­rar-se en con­curs i eli­mi­nant la pos­si­bi­li­tat d’ins­tar-la pels cre­di­tors. En tots dos ca­sos, de mo­ment, la me­su­ra té vi­gèn­cia fins al 31 de desem­bre del 2020.

Fins ara les em­pre­ses te­ni­en el deu­re d’acor­dar la se­va dis­so­lu­ció qu­an les pèr­du­es eren tan ele­va­des que dei­xa­ven re­du­ït el pa­tri­mo­ni net de l’em­pre­sa per so­ta de la mei­tat del ca­pi­tal so­ci­al. Aques­ta obli­ga­ció tam­bé ha que­dat sus­pe­sa fins al 31 de desem­bre del 2020.

Cer­ta­ment, es­tem da­vant una si­tu­a­ció ex­tra­or­di­nà­ria que re­que­reix me­su­res ex­cep­ci­o­nals. Sens dub­te, l’ob­jec­tiu ha de ser evi­tar en la me­su­ra del pos­si­ble que les em­pre­ses nau­fra­guin i aju­dar-les a tram­pe­jar el tem­po­ral. Però ai­xò no hau­ria de pas­sar per res­trin­gir tan se­ve­ra­ment la de­cla­ra­ció de con­curs: en el seu si hi ha ins­tru­ments –i se’n po­dri­en re­for­çar en­ca­ra més– no no­més per li­qui­dar em­pre­ses, si­nó tam­bé per sal­var-les qu­an és pos­si­ble. Al­tra­ment, pot re­sul­tar in­con­ve­ni­ent fer-ho aug­men­tant el risc en el tràn­sit res­pec­te a les em­pre­ses que sí són sol­vents, so­bre­tot dis­mi­nuint la ne­ces­sà­ria con­fi­an­ça en el tràn­sit mer­can­til or­di­na­ri. Els prò­xims me­sos, em­pre­ses tèc­ni­ca­ment in­sol­vents po­dri­en ac­tu­ar en el tràn­sit so­ta l’apa­ren­ça de sol­vèn­cia: zom­bis que no es po­dran re­co­nèi­xer com atals­mit­jan­çan­tels­me­ca­nis­me­sa­ra­sus­pe­sos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.