1.871

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 9 -

que for­men la in­dús­tria, un 39% es con­cen­tren en aquest ter­ri­to­ri, men­tre que la res­ta es re­par­tei­xen en­tre Ma­drid (15,1%), Va­lèn­cia (10,1%) i el Pa­ís Basc (8%), en­tre d’al­tres. L’es­tu­di de­ta­lla que hi ha 191 fa­bri­cants na­ci­o­nals, però més de la mei­tat sub­con­trac­ten la pro­duc­ció de ma­ne­ra to­tal o par­ci­al a Es­pa­nya o a l’es­tran­ger. Pel que fa a la ven­da fi­nal, el sec­tor es­tà molt ato­mit­zat. Més d’un 80% de l’ac­ti­vi­tat té lloc en bo­ti­gues es­pe­ci­a­lit­za­des, un 12% en ca­de­nes mul­ti­es­ports, i un 8% en grans su­per­fí­ci­es co­mer­ci­als.

Són els mi­li­ons d’eu­ros que va ge­ne­rar el mer­cat de la bi­ci­cle­ta el 2019, un 20,4% més que el 2018

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.