Re­ha­bi­li­ta­ció des de ca­sa

La Vanguardia (Català) - Diners - - 10 Diners -

DyCa­re fa pos­si­ble que el trac­ta­ment es fa­ci a dis­tàn­cia

La start-up ca­ta­la­na DyCa­re, es­pe­ci­a­lit­za­da en so­lu­ci­ons in­no­va­do­res per a pa­ci­ents que pa­tei­xen tras­torns mus­cu­lo­es­que­lè­tics, ha adap­tat la se­va pla­ta­for­ma de te­le­re­ha­bi­li­ta­ció ReHub a les no­ves ne­ces­si­tats sor­gi­des ar­ran de la Co­vid-19. L’ei­na fa pos­si­ble fer la re­cu­pe­ra­ció des de ca­sa per evi­tar ha­ver d’atu­rar el trac­ta­ment en cas de con­fi­na­ment o si el pa­ci­ent con­treu la Co­vid-19. Tam­bé per­met co­men­çar la re­cu­pe­ra­ció d’un pa­ci­ent que ha pa­tit el vi­rus amb fi­si­o­te­rà­pia res­pi­ra­tò­ria i mo­triu. En els ini­cis DyCa­re va re­bre el su­port de la far­ma­cèu­ti­ca ale­ma­nya Bayer. Amb seu a Bar­ce­lo­na, la start-up va ser fun­da­da el 2015 pels en­gi­nyers Sil­via Ra­ga i Ri­car­do Jáu­re­gui.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.