La colli­ta, en el punt exac­te

La Vanguardia (Català) - Diners - - 10 Diners -

Raw Da­ta fer ser­vir el big da­ta i la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al per de­ter­mi­nar el vo­lum de pro­duc­ció i la da­ta idò­nia de colli­ta Es­tal­vis eco­nò­mics de fins a un 30% i in­cre­ments en la pro­duc­ti­vi­tat d’un 20%. És el que pro­met la start-up bar­ce­lo­ni­na Raw Da­ta als cli­ents. Com ho acon­se­guei­xen? “Apli­cant el big da­ta i la in­tel·li­gèn­cia ar­ti­fi­ci­al per de­ter­mi­nar el vo­lum de pro­duc­ció i la da­ta idò­nia de colli­ta”, ex­pli­ca Al­bert Du­ai­gües, fun­da­dor de l’em­pre­sa emer­gent jun­ta­ment amb Da­vid Ol­mo. I

Al­bert Du­ai­gües en­se­nya la so­lu­ció de Raw Da­ta que iden­ti­fi­ca bi­o­mè­tri­ca­ment els tre­ba­lla­dors tot ple­gat “sen­se ne­ces­si­tat d’ins­tal·lar cap me­na de sen­sor al camp”, des­ta­ca l’em­pre­ne­dor.

Amb un equip de vuit per­so­nes, Raw Da­ta ofe­reix so­lu­ci­ons di­gi­tals al sec­tor agro­a­li­men­ta­ri. L’úl­ti­ma és una ei­na de re­co­nei­xe­ment fa­ci­al que ha desen­vo­lu­pat en col·la­bo­ra­ció amb Eu­re­cat, Adec­co, eFo­odP­rint, Ju­ve&Camps i In­no­vi. Aques­ta no­va so­lu­ció per­met iden­ti­fi­car bi­o­mè­tri­ca­ment qual­se­vol tre­ba­lla­dor per evi­tar d’aques­ta ma­ne­ra su­plan­ta­ci­ons d’iden­ti­tat i agi­li­tar la di­gi­ta­lit­za­ció de parts de tre­ball i el con­trol ho­ra­ri. “És d’una uti­li­tat es­pe­ci­al qu­an es con­trac­ten tem­po­rers, que so­len ser per­so­nes a qui no es co­neix”, acla­reix Du­ai­gües.

Com­pa­nyi­es del sec­tor com Fruits de Po­nent, Vi­tal­pe, Co­vi­des, Unió Agrà­ria Cor­po­ra­ti­va o Ce­ri­ma Cher­ri­es ja con­fi­en en les se­ves so­lu­ci­ons. Tre­ba­llen prin­ci­pal­ment per a fir­mes es­pa­nyo­les, però el co­fun­da­dor as­se­nya­la que te­nen una gran ac­cep­ta­ció a Amè­ri­ca del Sud, on ja co­men­cen a te­nir cli­ents. Pre­ve­uen aca­bar el 2020 amb una fac­tu­ra­ció de 300.000 eu­ros.

Raw Da­ta, que és as­ses­so­ra­da per la xar­xa d’acom­pa­nya­ment em­pre­sa­ri­al Net­men­to­ra, ha su­po­sat fins ara una in­ver­sió de 250.000 eu­ros en­tre fons pro­pis i apor­ta­ci­ons del Cen­tre per al De­sen­vo­lu­pa­ment Tec­no­lò­gic In­dus­tri­al (CDTI). Du­ai­gües i Ol­mo, tots dos amb orí­gens fa­mi­li­ars en el món agra­ri, van fun­dar l’em­pre­sa el ju­li­ol del 2018 des­prés de cur­sar un màs­ter de Big Da­ta a la Uni­ver­si­tat In­ter­na­ci­o­nal de Ca­ta­lu­nya.

Ana­ïs Tan­nous, de 28 anys, va cre­ar Tann­go el 2018 amb l’aju­da de la se­va ma­re i una ami­ga

Fruits de Po­nent, Vi­tal­pe, Co­vi­des, Unió Agrà­ria Cor­po­ra­ti­va o Ce­ri­ma Cher­ri­es son seus cli­ents

JOR­DI ELI­AS / TORRES

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.