De com­pra­do­ra a ve­ne­do­ra

La Vanguardia (Català) - Diners - - 10 Diners -

Tann­go és una bo­ti­ga en lí­nia es­pe­ci­a­lit­za­da en mo­da que ofe­reix mar­ques ex­clu­si­ves d’al­tres pa­ï­sos

Ana­ïs Tan­nous ex­pli­ca que sem­pre ha es­tat “una gran com­pra­do­ra en lí­nia”. Les di­fi­cul­tats per acon­se­guir de­ter­mi­na­des mar­ques de ro­ba in­ter­na­ci­o­nals la van im­pul­sar a cre­ar la bo­ti­ga en lí­nia mul­ti­mar­ca Tann­go, el 2018. Tann­go ofe­reix pro­duc­tes d’una vin­te­na de mar­ques, so­bre­tot de mo­da fe­me­ni­na. Tan­nous ex­pli­ca que del març al maig les ven­des es van dis­pa­rar un 53% coin­ci­dint amb el con­fi­na­ment per la Co­vid-19. Com a rep­tes de fu­tur, l’em­pre­ne­do­ra –de 28 anys– vol “en­ri­quir el ca­tà­leg de pro­duc­tes i mar­ques i am­pli­ar la nos­tra po­si­ció a Es­pa­nya i im­pul­sar-nos en al­tres pa­ï­sos d’Eu­ro­pa”. Un 20% de les ven­des en lí­nia ja són in­ter­na­ci­o­nals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.