De con­cert per la xar­xa

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 11 -

Sce­nikus per­met fer es­pec­ta­cles en di­rec­te de ma­ne­ra vir­tu­al i re­ac­ti­var el sec­tor cul­tu­ral

El grup Bvo­cal va tor­nar als es­ce­na­ris el 21 de juny grà­ci­es a la pla­ta­for­ma Sce­nikus, que li va pos­si­bi­li­tar ac­tu­ar en di­rec­te per a 15 pa­ï­sos d’Eu­ro­pa i Àsia. Es trac­ta d’una bo­na no­tí­cia per als fans del grup, però en­ca­ra més per als seus in­te­grants, que han vist com la Co­vid-19 ha pa­ra­lit­zat la se­va ac­ti­vi­tat.

“La de­ci­sió de cre­ar la pla­ta­for­ma Sce­nikus Stre­a­ming es va pren­dre el 13 de març qu­an vam veu­re el que ve­nia amb el co­ro­na­vi­rus. En no­més 45 di­es ja es­ta­va ope­ra­ti­va, grà­ci­es a ha­ver-hi de­di­cat ho­res de di­lluns a diu­men­ge”, ex­pli­ca Car­los Uce­da, fun­da­dor de la start-up jun­ta­ment amb Jau­me Car­re­ras.

La in­no­va­ció es­tà ar­re­lant, so­bre­tot en­tre els ar­tis­tes, que ve­uen en Sce­nikus una ma­ne­ra de mo­ne­tit­zar la se­va ac­ti­vi­tat. “Dis­po­sem d’una car­te­ra de 400 ar­tis­tes, i hi ha llis­ta d’es­pe­ra d’ar­tis­tes de tot el món per ins­criu­re-s’hi”, afir­ma Uce­da.

Amb ofi­ci­nes a Bar­ce­lo­na i Ma­drid i un equip de 32 per­so­nes, Sce­nikus ha re­but fins ara tres ron­des d’in­ver­sió del que es co­neix com fri­ends, fa­mily and fo­ols (amics, fa­mí­lia i in­cauts), de 297.571 eu­ros.

Te­nen llis­ta d’es­pe­ra d’ar­tis­tes que vo­len anar a la se­va pla­ta­for­ma

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.