Or­to­dòn­cia in­vi­si­ble i sen­se in­ter­me­di­a­ris

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 11 -

Im­press im­plan­ta di­rec­ta­ment el trac­ta­ment i ofe­reix l’op­ció de fer les vi­si­tes de ma­ne­ra vir­tu­al per re­duir cos­tos

Amb pre­sèn­cia en 20 ciu­tats es­pa­nyo­les, du­es de por­tu­gue­ses i una d’ita­li­a­na, Im­press neix amb l’ob­jec­tiu de “po­sar l’or­to­dòn­cia in­vi­si­ble a l’abast de tot­hom” grà­ci­es a l’eli­mi­na­ció dels in­ter­me­di­a­ris i a la di­gi­ta­lit­za­ció del se­gui­ment del trac­ta­ment den­tal. As­se­gu­ren que la se­va op­ció és un 60% més eco­nò­mi­ca i afir­men que es­tan dis­po­sats a re­vo­lu­ci­o­nar l’or­to­dòn­cia in­vi­si­ble, que és la se­va úni­ca àrea de ne­go­ci.

“Abans d’Im­press l’or­to­dòn­cia in­vi­si­ble era un mo­del bus­si­ness to bus­si­ness (d’em­pre­sa a em­pre­sa). Sem­pre hi ha­via un in­ter­me­di­a­ri pel mig”, afir­ma Se­bas­tián Reyes, res­pon­sa­ble de ven­des a Es­pa­nya de la com­pa­nyia. “Eli­mi­nant els in­ter­me­di­a­ris po­dem ofe­rir uns preus més eco­nò­mics”, as­se­nya­la Kha­led Ka­sem, co­fun­da­dor d’Im­press i res­pon­sa­ble de l’equip d’or­to­don­tis­tes.

L’al­tre avan­tat­ge com­pe­ti­tiu so­bre el qual se sus­ten­ta el ne­go­ci és la pos­si­bi­li­tat de fer el se­gui­ment del trac­ta­ment de ma­ne­ra vir­tu­al, amb la qual co­sa el pa­ci­ent es­tal­via temps i des­pla­ça­ments. “Hem fet una gran in­ver­sió en di­gi­ta­lit­za­ció”, afir­ma Di­li­a­ra Lu­penko, di­rec­to­ra exe­cu­ti­va de l’em­pre­sa.

Amb seu a Bar­ce­lo­na, la com­pa­nyia ha su­po­sat fins ara una in­ver­sió su­pe­ri­or als tres mi­li­ons d’eu­ros, so­bre­tot en la cons­truc­ció de clí­ni­ques prò­pi­es. Te­nen una clí­ni­ca a Bar­ce­lo­na i n’es­tan cons­truint una a Ma­drid i una al­tra a Va­lèn­cia, i ja han ar­ri­bat a un acord per edi­fi­car-ne una a Pal­ma. Tras­lla­den els or­to­don­tis­tes on no te­nen clí­ni­ca prò­pia. En to­tal te­nen 32 or­to­don­tis­tes, que for­men part d’una plan­ti­lla de més de 70 tre­ba­lla­dors.

El seu pri­mer any de vi­da han acon­se­guit cap­tar prop de mil pa­ci­ents ac­tius en trac­ta­ment. Abans de co­men­çar, ca­da pa­ci­ent rep una si­mu­la­ció en 3D de com que­da­rà la se­va den­ta­du­ra al fi­nal.

Se­gui­ment vir­tu­al

El pa­ci­ent pot tri­ar en­tre fer el se­gui­ment de ma­ne­ra pre­sen­ci­al o vir­tu­al. Aques­ta úl­ti­ma op­ció es­tà pen­sa­da per evi­tar des­pla­ça­ments in­ne­ces­sa­ris a la clí­ni­ca, co­sa que en temps del co­ro­na­vi­rus mi­ni­mit­za el risc de con­ta­gi i evi­ta pa­ra­lit­zar del trac­ta­ment en cas de con­fi­na­ment. El se­gui­ment vir­tu­al es fa mit­jan­çant una apli­ca­ció mò­bil a tra­vés de la qual el pa­ci­ent pen­ja imat­ges del seu som­riu­re per­què l’or­to­don­tis­ta es­ti­gui al cor­rent del trac­ta­ment.

Du­rant el seu pri­mer any de vi­da, Im­press ha acon­se­guit cap­tar prop de mil pa­ci­ents

El cost del trac­ta­ment és de 1.975 eu­ros, un 60% més eco­nò­mic que la com­pe­tèn­cia, as­se­gu­ren

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.